Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY »

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

 

V povodí Mratínského potoka nebyl k dispozici žádný relevantní hlásný profil. Proto bylo nutné instalovat na tok Mratínského potoka hladinoměrné čidlo v obci Veleň ». Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a varovných sms, příjemcem sms zpráv je starosta obce Mratín. 

Na toku Líbeznického potoka je pro doplnění informací o vodním stavu na tomto přítoku instalována vodočetná lať na hrázi Dolního měšického rybníka ».

 Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C Veleň (Mratínský potok) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  70
Pohotovost  90
Ohrožení  110
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

  Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C, Dolní měšický rybník (Líbeznický potok) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  50
Pohotovost  70
Ohrožení  100
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.