Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení plaveninami nebo bahnem, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Mratín.

Osoby na území obce Mratín budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Z předchozích zkušeností s povodněmi a z výškopisu vyplývá, že nejvíce je povodní ohrožena ul. Služská (směr Sluhy a Veleň) v místě, kde se tok Mratínského potoka kříží s komunikací. Další omezení může nastat na hlavní silnici procházející Mratínem II/244 (ul. Kostelecká), kde dochází k zaplevení komunikace vlivem splachu z ul. K Vysušilu. »

Hlavní objízdná trasa pro ul. Služská je vedena přes Polerady a Sluhy zpět do Mratína (III/2448, III/2449, III/2445 a III/2444). Objízdná trasa pro ul. Kostelecká (II/244) je vedena přes Novou Ves po silnici III/2446, III/2447, II/101 a II/244. Komunikace je průjezdná s omezením (nákladní auto, traktor apod.). »

Vzhledem k různorodosti ohrožení (povodně z dlouhotrvajících srážek / bleskové povodně) je nutno únikové a evakuační trasy stanovit vždy dle aktuální povodňové situace.
Dopravní omezení na území obce Mratín
Objízdné trasy na území obce Mratín

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.