Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov se nachází v jižní části Jihomoravského kraje a spadá pod okres Břeclav. Na severu sousedí s ORP Pohořelice, na severovýchodě s ORP Hustopeče, na východě s ORP Břeclav, na západě s ORP Znojmo a na jihu tvoří státní hranici s Rakouskem. SO ORP Mikulov je vymezen územím 17 obcí a to jmenovitě: Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec.

Rozloha správního obvodu SO ORP Mikulov je 24 411,6 ha, k 31. 12. 2022 zde žilo 20 910 obyvatel. Územím prochází silnice I. třídy I/52 spojující Brno s Vídní a I/40 Mikulov - Břeclav. Železniční trať je zastoupena v úseku Břeclav - Mikulov - Znojmo.

Území SO ORP Mikulov

Obce ve správním území SO ORP Mikulov

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Východní část území SO ORP náleží z geomorfologického hlediska do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Jihomoravské Karpaty, která se člení na Mikulovskou vrchovinu, která zastupuje východní oblast SO ORP Mikulov a Niederösterreichische Inselbergschwelle v Rakousku. Mikulovská vrchovina se dělí na podcelky Pálavské vrchy a Milovickou pahorkatinu.

Západní část SO ORP náleží z geomorfologického hlediska do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny a celku Dyjsko-svrateckého úvalu z jehož podcelků se na území SO ORP nachází Dunajské vrchy a Drnholecká pahorkatina.

Struktura půdního fondu

Nejrozšířenějším půdním typem na území SO ORP jsou černozemě, jejichž matečným substrátem jsou většinou spraše či vápenité písky. Především v Pavlovských vrších, v kterých se nacházejí obce Perná, Klentnice, Mikulov, Pavlov a Bavory nalezneme rendziny, které se vytvářejí na vápencích a dolomitech. Z dalších půdních typů nalezneme na území SO ORP především pararendziny a antropozemě. Podíl jednotlivých druhů pozemků je uveden v následující tabulce.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Využití pozemků na území SO ORP Mikulov (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha zastoupení
Orná půda 11 039,3 ha 45,2 %
Vinice 3 708,6 ha 15,2 %
Zahrada 293,6 ha 1,2 %
Ovocný sad 146,4 ha 0,6 %
Trvalý travní porost 454,3 ha 1,9 %
Lesní půda 3 389,6 ha 13,9 %
Zastavěné plochy 446,1 ha 1,8 %
Vodní plochy 2 256,7 ha 9,2 %
Ostatní plochy 2 676,9 ha 11,0 %
Celková výměra k. ú. 24 411,6 ha 100,0 %

Základní údaje o obcích v SO ORP Mikulov (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Území Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných
a ostatních ploch (%)
Podíl vodních ploch (%) Podíl lesů (%)
Bavory 500,4 77,2 15,6 1,2 6,0
Brod nad Dyjí 1 117,9 58,4 13,0 15,6 13,0
Březí 1 308,7 77,4 12,5 0,7 9,3
Dobré Pole 697,1 86,3 8,6 0,7 4,4
Dolní Dunajovice 1 787,4 77,8 8,4 12,3 1,6
Dolní Věstonice 881,6 21,1 10,6 67,4 0,9
Drnholec 3 518,7 69,9 9,7 5,0 15,4
Horní Věstonice 780,6 81,3 14,1 3,7 0,9
Jevišovka 1 264,7 78,8 11,5 2,4 7,3
Klentnice 769,3 51,1 17,0 0,1 31,7
Mikulov 4 531,8 51,1 17,0 2,9 29,0
Milovice 651,3 55,7 16,7 17,2 10,5
Novosedly 1 673,6 77,8 11,7 1,4 9,2
Nový Přerov 614,5 79,6 10,4 2,8 7,2
Pavlov 1 302,9 35,3 9,7 41,0 14,0
Perná 933,0 77,7 20,3 0,3 1,7
Sedlec 2 078,2 61,8 11,5 9,3 17,4


Klimatické charakteristiky

Podle portálu klimatickazmena.cz je v zájmovém území hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 11 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 400 - 600 mm. 

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá zájmové území do teplé klimatické oblasti T4, která je charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60