Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Mikulov

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Mikulov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území SO ORP Mikulov

Vodní toky na území ORP Mikulov

Dyje vzniká soutokem Moravské Dyje a Rakouské Dyje u města Raabs an der Thaya. Tok poté v rámci NP Podyjí mezi VD Vranov a Znojmo meandruje v hlubokých údolích. U Tasovic (JV od Znojma) přechází Dyje z krystalinika do mladších miocéních útvarů a sklon koryta toku klesá pod 1 ‰. Tok je regulován a doplněn inundačními hrázemi. Následně napájí na území ORP Mikulov Novomlýnské nádrže. Nejvýznamnější přítok na území ORP Mikulov je Jevišovka. Délka toku činí 235,4 km a plocha povodí je 13 419 km2. Je nejdelším přítokem Moravy. Ve stanici LG Hevlín má Dyje průměrný roční průtok 8,9 m3.s-1.

Jevišovka pramení západně od obce Komárovice v nadmořské výšce 550 m v Kraji Vysočina a do Dyje se vlévá jižně od intravilánu obce Jevišovka v nadmořské výšce cca 180 m. Délka toku je 83 km a plocha povodí 779 km2. Průměrný průtok u ústí řeky do Dyje je 1,35 m3/s. Na jejím toku jsou vybudované dvě přehrady a to Jevišovice, sloužící ke snížení povodňových průtoků, a poté Výrovice, sloužící k závlahám.

Dunajovický potok odvodňuje část Pavlovských vrchů západně od hlavního hřebene Pálavy svými pravostrannými přítoky, které pramení v území CHKO (vodoteče od Růžového vrchu, Bavorský potok od Bavor a vodoteč od Perné). Ty jsou všechny napřímeny a z převážné části i regulovány. Dunajovský potok se vlévá do v. n. Nové Mlýny. Délka toku je 9,368 km. Vlastníkem je Povodí Moravy, s. p.

Klentnický potok pramení v severovýchodní části Pavlovských vrchů. Vytéká v Klentnici z místa bývalého návesního rybníčku a ústí do svodného kanálu dolní zdrže Vodního díla Nové Mlýny. Většinu roku je ve své dolní části bez stálé vodní hladiny, okolo koryta  jsou zachovány zbytky břehové vegetace. Délka toku je 5,48 km. Vlastníkem jsou Lesy ČR, s. p.

Včelínek pramení v Rakousku, přitéká na naše území jižně od rybníka Šibeník. Do Šibeníku ústí Mikulovský potok, napojený na závlahový kanál od Brodu nad Dyjí. Do Mikulovského potoka je zaústěn odtok z čistírny odpadních vod Mikulov. Včelínek dále pokračuje v těsné blízkosti státní hranice až k rybníkům Novému a Pod mlýnem, kterými protéká a poté ústí u Poštorné do odlehčeného ramene Dyje. Délka toku je 26,332 km.

Mušlovský potok je nejvýznamnější levostranný přítok Včelínku. Pramení na lokalitě Pod starou horou v oblasti jímacího území zdroje Mikulov-gravitace. Větší část je regulována a protéká dvěma rybníky (Mušlovský horní a dolní rybník). Z pravé strany v jižní části Nového rybníka ústí Rybniční (Steinabrunnský) potok. Délka toku je 6,527 km. Vlastníkem je Povodí Moravy, s. p.

Toky protékající jednotlivými obcemi SO ORP Mikulov

Město Mikulov díky své poloze postrádá dostatek přírodních vodních zdrojů. Koeficient hustoty říční sítě je velmi nízký. Na severozápadě katastru města odvodňuje západní svahy Pálavy Dunajovický potok. Jih území odvodňuje Včelínek (Sedlecký potok) a Mikulovský potok. Severní a východní svahy Pálavy jsou v povodí Mušlovského potoka.

Severozápadním okrajem intravilánu obce Bavory protéká Bavorský potok, který pramení bezprostředně nad ním. Obec je rovněž ohrožena přívalovými povodněmi z lokality Pod Stolovou horou.

Obec Brod nad Dyjí se nachází na pravém břehu Dyje u okraje horní nádrže Nové Mlýny. Ohrožení obce přívalovými srážkami je možné především z lokality mezi Dunajovickým kopcem a vrchem Chlumek.

Jihozápadním okrajem intravilánu obce Březí protéká tok Mikulovka.

Severozápadním okrajem obce Dobré Pole prochází Bezejmenný tok. Ohrožení obce přívalovými srážkami je možné především z lokality Pod Křížem.

Celým středem obce Dolní Dunajovice protéká Dunajovický potok a západně od intravilánu se nachází kanál Brod-Bulhary-Valtice. Obec je přívalovými srážkami ohrožena zejména z povodí od obce Perná.

Obec Dolní Věstonice leží mezi střední a dolní nádrží Nových Mlýnů. Pod obcí je zachována část koryta Staré Dyje. U propustku na silnici 42117 Dolní Věstonice - Pavlov došlo v roce 2014 po vydatných srážkách k sesuvu svahu na přilehlý rybářský kemp. Obec je ohrožena přívalovými vodami zejména z tratí U Kapičky a Pod Obecním.

V dolní části obce Horní Věstonice protéká Bezejmenný tok. Obec je ohrožena přívalovými srážkami od vrchu Obora.

Městys Drnholec leží na levém břehu Dyje. Jižně od obce protéká Litobratřický potok.

Obec Jevišovka leží na soutoku Dyje a Jevišovky. Nachází se zde hlásný profil kat. C Jevišovka (Jevišovka)

Obec Klentnice není ohrožena povodněmi. Východně pod obcí pramení Klentnický potok.

Středem obce Milovice protéká Milovický potok. Obec je ohrožena přívalovými povodněmi z jihozápadních svahů.

Obec Novosedly leží na pravém břehu Dyje. Jihozápadním okrajem intravilánu obce protéká Polní potok, který se následně vlévá do Dyje. Oba tyto toky mají oficiálně stanovené záplavové území. Mezi intravilánem obce a Dyjí protéká rovněž tok Pokran.

Severozápadně od obce Nový Přerov pramení tok Pokran, jenž napájí místní rybník.

Obec Pavlov se nachází na převážně příkrých svazích u dolní Novomlýnské nádrže.

Obec Perná je ohrožena zejména přítokem přívalových vod z několika svahů od Pálavy.

Jižním okrajem obce Sedlec protéká tok Včelínek, který napájí rybník Nesyt u jehož severozápadního okraje leží samotná obec. Bezprostředně nad obcí se nachází Nový rybník. Obec je rovněž ohrožena přívalovými povodněmi od Liščího vrchu.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluPlocha povodí [km2]Qa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
121050100
Hlásný profil kat. A Trávní Dvůr, Dyje 3 535,061 9,94 71 140 172 250 285
Hlásný profil kat. A VD Nové Mlýny, Dyje 11 878,232 24,8 160 340 440 690 820
Hlásný profil kat. A Hevlín, Dyje 3 124,72 8,9 70 98,5 170 247 282
Hlásný profil kat. A Hrušovany n. J., Jevišovka 769,3 1,35 6,5 12 30 60,5 78,5

 

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Mikulov

Přehled vodních děl na území SO ORP Mikulov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Mikulov se nachází 3 vodní nádrže s určenou kategorií TBD. Jedná se o VD Nové Mlýny - hlavní hráz (Dolní nádrž), střední hráz (Střední nádrž), horní hráz (Horní nádrž). Dále se na území SO ORP Mikulov nachází další menší díla bez určení kat. TBD. Z těch významnějších se jedná například o PokranŠibeník, Nesyt a Moravský dolní a horní rybník.