Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro varování a včasnou ochranu na území SO ORP Mikulov slouží následující hlásné profily:

Na území SO ORP Mikulov se nachází 4 hlásné profily:

 • Hlásný profil kat. A VD Nové Mlýny, Dyje »
  Nachází se na ř. km 52,3 leží na levé straně mezi tělesem hráze VD Nové Mlýny a mostem. Stupně povodňové aktivity tohoto profilu jsou platné v úseku VD Nové Mlýny - Ladná. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.
 • Hlásný profil kat. C Jevišovka, Jevišovka »
  Nachází se na silničním mostu č. 4143-3 na silnici č. III/4143 na okraji obce. Hlásný profil je vybaven hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat a varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv o výšce hladiny je Obecní úřad Jevišovka, která je zároveň jejím provozovatelem. Obec dále varuje ORP Mikulov a obec Novosedly na Moravě.
 • Hlásný profil kategorie C Drnholec, Výhon »
  Hladinoměr s automatizovaným přenosem měření je umístěn v betonovém opevnění RPN - retenční přečerpávací nádrž. Stupně povodňové aktivity tohoto profilu jsou platné v úseku městyse Drnholec. Provozovatelem stanice je městys Drnholec.
 • Hlásný profil kategorie C Milovice - pod rybníkem, Milovický p. »
  Hladinoměr ve formě barevných značek se nachází na betonové stěně propustku pod silnicí u hřiště v lokalitě Zelničky. Provozovatelem stanice je obec Milovice.

Pro včasné varování SO ORP Mikulov slouží tyto hlásné profily (ležící mimo území ORP):

 • Hlásný profil kat. A Vranov - Hamry, Dyje »
  Nachází se na ř. km 173,5 asi 200 m pod mostem v Hamrech na levém břehu. Stupně povodňové aktivity tohoto profilu jsou platné v úseku Vranov - VD Znojmo. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.
 • Hlásný profil kat. A Znojmo, Dyje »
  Nachází se na ř. km 132,7 asi 200 m pod vyrovnávací nádrží VD Znojmo na levém břehu. Stupně povodňové aktivity tohoto profilu jsou platné v úseku Znojmo - Hevlín. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.
 • Hlásný profil kat. A Hevlín, Dyje »
  Nachází se na ř. km 95,4 na levém břehu 20 m nad mostem. Stupně povodňové aktivity tohoto profilu jsou platné v úseku Hevlín - Trávní Dvůr. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.
 • Hlásný profil kat. A Trávní Dvůr, Dyje »
  Nachází se na ř. km 88,7 u Hrabětic na levém břehu 300 m pod hospodářským mostem. Stupně povodňové aktivity tohoto profilu jsou platné v úseku Hevlín - vtok do VD Nové Mlýny. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.
 • Hlásný profil kat. A Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovka »
  Nachází se na ř. km 4,9 jižně od Hrušovan nad Jevišovkou na levém břehu pod spodním mostkem. Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku Hrušovany nad Jevišovkou - ústí do Dyje. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.
 • Hlásný profil kat. A Výrovice, Jevišovka »
  Hladinoměr se nachází pod vodní nádrží Výrovice na levém břehu. Stupně povodňové aktivity tohoto profilu jsou platné v úseku Výrovice - Bořice. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.
 • Hlásný profil kat. C Hevlín - Pole, Dyje »
  Hladinoměr je umístěn v inundaci řeky Dyje, na jejím levém břehu, ve vzdálenosti asi 1800 m od jejího koryta. Provozovatelem je obec Hevlín.
 • Hlásný profil kat. A Podhradí nad Dyjí, Dyje »
  Hladinoměr se nachází asi 200 m pod jezem v Podhradí na pravém břehu Dyje. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území SO ORP Mikulov

Hlásné profily na území SO ORP Mikulov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území ORP Mikulov nastává I. SPA:

 • při dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny)
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Na území ORP Mikulov je II. SPA vyhlašován:

 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí Jihomoravského kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území ORP Mikulov je III. SPA vyhlašován:

 • při dosažení nebo reálném předpokladu dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru jednotlivé obce - vznik přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí Jihomoravského kraje)
 Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)