Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Mikulov.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Mikulov:

Na území SO ORP se vyskytuje 8 dopravních omezení. Může dojít k vybřežení toků (jak menších - např. Mušlovského p., tak větších - Dyje) a zaplavení pozemních komunikacích na území obcí v dotčeném SO ORP. »
Dopravní omezení na území SO ORP Mikulov
Na území SO ORP Mikulov jsou předem stanoveny čtyři objízdné trasy, a to v obci Jevišovka, obci Milovice a městysu Drnholec. Ostatní objízdné trasy budou v případě potřeby stanoveny povodňovou komisí ORP v součinnosti s Policií ČR - na základě aktuální situace v obcích a okolí. »
Objízdné trasy na území SO ORP Mikulov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP Mikulov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.