Analýza časových možností

Z vodních toků na území SO ORP Polička jsou k dispozici orientační postupové doby pouze pro část toku Svratky, mezi hlásnými profily Borovnice a Dalečín. Postupové doby jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod.

Svratka (Borovnice - Dalečín), 141,2 - 125,7 ř. km):

3,5 - 6 hodin,
rychlost postupu: 2,583 - 4,593 km/h

Vzhledem k charakteru vodních toků na území SO ORP Polička, morfologii a dalším charakteristikám povodí, je možné na přítocích Svratky i na ostatních vodních tocích očekávat vyšší rychlosti postupu povodňových průtoků, než jsou v případě řeky Svratky. Na řadě vodních toků mají povodně charakter přívalových povodní. »
Orientační postupové doby povodňových průtoků

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z toho důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná VH dispečinkem Povodí Labe, státní podnik, Povodí Moravy, s. p. a samozřejmě informace ČHMÚ.