Odtokové poměry

Vodní tok Svratka má na území ORP Polička oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 123.5 - 167.548, které bylo vyhlášené OkÚ Žďár nad Sázavou a nabývá platnosti od 21. 5. 2001 (č. j. ŽP Vod. 1765/01/Kl). »

Vodní tok Křetínky má na území ORP Polička oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 12.219 - 30.838, které bylo vyhlášené KÚ Pardubického kraje a nabývá platnosti od 11. 11. 2008 (č. j. 44663-3/2008/OŽPZ/Ze). »

Vodní tok Bílý potok má na území ORP Polička oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0.0 - 15.11, které bylo vyhlášené KÚ Pardubického kraje a nabývá platnosti od 11. 11. 2008 (č. j. 31196-5/2008/OŽPZ/Vt). »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. »
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Polička

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Polička Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Místa omezující odtokové poměry

 


 Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Místa ohrožení přívalovou povodní na území SO ORP Polička byly primárně stanoveny s ohledem na jejich historický výskyt, dle výpovědi starostů dotčených obcí a měst.»
Místa ohrožení přívalovou povodní na území ORP Polička

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívací plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívací plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívací plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívací plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území ORP Polička metodou kritických bodů

Charakteristika kritických bodů na území ORP Polička 

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
10 107 315 6,642 % 14,943 % 180,16 ha
10 107 314 5,516 % 9,222 % 233,51 ha
41 501 319 6,006 % 11,61 % 726,61 ha
10 107 382 7,007 % 81,91 % 437,64 ha
10 107 775 13,325 % 51,051 % 115,08 ha
10 107 783 7,492 % 85,262 % 63,41 ha
10 107 779 11,916 % 10,069 % 184,22 ha
10 107 782 8,049 % 99,998 % 41,33 ha
10 107 382 7,007 % 81,91 % 437,64 ha
10 109 324 5,37 % 94,988 % 208,75 ha
41 501 315 9,634 % 61,147 % 64,9 ha
41 501 318 9,817 % 55,402 % 80,32 ha
41 500 136 11,163 % 55,804 % 165,12 ha
41 500 367 7,544 % 24,945 % 403,9 ha
41 500 372 8,405 % 0 % 107,19 ha
41 501 184 11,702 % 29,366 % 303,92 ha
41 500 201 5,555 % 98,966 % 46,17 ha
41 500 197 5,597 % 55,749 % 786,96 ha
41 500 319 14,282 % 27,97 % 552,98 ha
41 500 211 4,588 % 95,524 % 113,32 ha
41 500 216 3,841 % 73,834 % 59,39 ha
41 500 240 8,017 % 10,604 % 684,82 ha
41 500 237 4,619 % 65,562 % 141,89 ha
41 500 248 5,033 % 28,774 % 107,71 ha
41 500 250 4,99 % 61,534 % 144 ha
41 500 285 10,577 % 66,947 % 56,84 ha
41 500 253 5,462 % 57,054 % 75,36 ha
41 500 285 10,577 % 66,947 % 56,84 ha
41 500 291 10,949 % 43,333 % 89,25 ha
41 500 293 12,459 % 86,85 % 32,29 ha
41 500 319 14,282 % 27,97 % 552,98 ha
41 505 346 7,554 % 48,433 % 145,67 ha
41 501 401 6,683 % 29,49 % 165,36 ha
41 501 400 7,316 % 13,623 % 108,5 ha
41 500 154 8,232 % 55,925 % 249,91 ha
41 501 407 9,544 % 40,928 % 38,73 ha
41 501 413 12,521 % 43,483 % 38,05 ha
41 501 081 8,772 % 23,748 % 484,87 ha
41 500 167 7,603 % 43,737 % 62,66 ha
41 500 174 9,408 % 48,675 % 99,94 ha
41 501 351 6,168 % 90,774 % 94,41 ha
41 501 079 10,725 % 10,313 % 191,7 ha
41 500 177 8,401 % 25,618 % 832,16 ha
41 500 648 8,867 % 44,099 % 565,43 ha
41 504 725 7,305 % 31,089 % 641,34 ha
41 504 726 7,932 % 38,507 % 119,06 ha
41 504 740 6,831 % 9,86 % 102,55 ha
41 504 738 9,862 % 69,541 % 50,35 ha
41 501 325 6,604 % 69,5 % 278,17 ha
41 501 445 10,078 % 37,151 % 166,47 ha
41 501 326 10,327 % 49,578 % 391,32 ha
41 501 421 7,682 % 57,329 % 186,15 ha
41 501 419 9,678 % 87,375 % 35,67 ha
41 501 422 7,039 % 43,446 % 34,58 ha
41 505 034 12,908 % 44,491 % 428,82 ha
41 505 039 20,001 % 51,161 % 124 ha
41 505 374 19,419 % 38,661 % 223,23 ha
41 505 406 14,955 % 62,552 % 470,39 ha
41 505 406 14,955 % 62,552 % 470,39 ha
Na území SO ORP Polička bylo stanoveno 59 kritických bodů»
Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní na území SO ORP Polička. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 


Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.


Dle seznamu ČHMÚ se mezi kritické toky s výskytem ledových jevů řadí následující toky:

 • Křetínka v oblasti od Svojanova po Letovice (ř. km 0,00 - 18,95).
Další kritická místa pro vznik ledových jevů se nacházejí na Bílém potoce:

 • Poličce (mostky na ul. Alšově, Družstevní a Karolíny Světlé),
 • Lačnově (části obce Korouhev).

Ostatní vodní toky na území SO ORP Polička se dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, neřadí mezi kritické. Nicméně, nebezpečné ledové jevy mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na všech tocích. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů), je popsána manipulace při výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi ORP. »
Místa výskytu ledových jevů na území SO ORP Polička

Místa výskytu ledových jevů na území SO ORP Polička Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 


Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území SO ORP Polička se nachází na celkem pět soustav vodních děl, které zahrnují vždy několik vodních nádrží na vodním toku či jeho přítocích. Jedná se o:

 • Baldeckou soustavu na Modřeckém potoce »,
 • Poličskou soustavu na Jánském potoce »,
 • Jedlovskou soustavu na Baldském potoce »,
 • Stašovskou soustavu na Křetínce »,
 • Bysterskou soustavu na Bysterském potoce ».
Mimo tyto soustavy se zde dále nachází rybníky:

 • Pomezský (Limberský) »,
 • Synský » a Musilův » na Bílém potoce,
 • Peklo na Korouhevském potoce »,
 • VD Suchá retenční nádrž Polička na Modřeckém potoce ».
Z hlediska TBD jsou nejvýznamnější:

 • Suchá retenční nádrž (VD III. kat.) »,
 • Pomezský rybník (VD III. kategorie) »,
 • Přehrada v Poličské soustavě (VD IV. kat.) »,
 • Velký Stašovský rybník ve Stašovské soustavě (VD IV. kat.) »,
 • Peklo (VD IV. kat.) ».
U těchto vodních děl a soustav vodních děl je možné předpokládat významné ovlivnění odtokových poměrů.

Na území SO ORP Polička se dále vyskytuje řada malých vodních nádrží, které však nemají zpracovaný manipulační řády a havarijní plány. »
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové podmínky na území SO ORP Polička

Vodní díla na území SO ORP Polička. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Protipovodňová opatření »

V rámci protipovodňových opatření byla v roce 2008 vybudována na Modřeckém potoce suchá retenční nádrž, která se nachází asi 500 m jihovýchodně od intravilánu města Poličky proti proudu. Jedná se o nádrž se zemní hrází se spodní výpustí a bočním bezpečnostním přelivem se spadištěm. Manipulační řád pro VD je uložen na oddělení ŽP na MÚ Polička.
Dalším plánovaným protipovodňovým opatřením, které je v současnosti ve fázi zadávacího řízení, je úprava koryta Bílého potoka v Poličce. Úpravy by měly vést ke zlepšení hydromorfologického stavu toku a zároveň by měly zajistit bezpečné převedení průtoků až do úrovně Q20»
Protipovodňová opatření na území SO ORP Polička