Charakteristika zájmového území

Obec Otaslavice leží v jižní části Olomouckého kraje, v působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. Poloha obce je cca 13 km jižně od města Prostějov. Západně od obce Otaslavice se nachází vojenský újezd Březina. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 1295 obyvatel. Velikost obce činí 1383,2 ha.

Katastrální území obce Otaslavice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se západní část obce nachází v Českomoravské soustavě, podsoustavě Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina, podcelku Konická vrchovina a okrsku Myslejovický hřbet. Východní část obce se pak nachází v soustavě Vně karpatské sníženiny, podsoustavě Západní Vně karpatské sníženiny, celku Hornomoravského úvalu, podcelku Prostějovská pahorkatina a Ivanovická brána a okrsku Kojetínská pahorkatina a Ivanovická brána. Střední nadmořská výška obce se pohybuje v rozmezí mezi 200 – 300 m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch u Chaloupky o nadmořské výšce 413 m. V jižním cípu katastru obce se nachází maloplošné chráněné území - přírodní památka s názvem Pod obrovou nohou.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1383,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (597,3 ha). Zemědělská půda je tvořena ornou půdou (526,8 ha), trvalými travními porosty (29,1 ha), zahradami a ovocnými sady (83,9 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (108,4 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (20,3 ha). Vodní plochy se rozkládají na ploše 17,4 ha. Největší vodní plochu zaujímá Dolní rybník, který se nachází v těsné blízkosti intravilánu jihovýchodním směrem. Od 1.1. 2016 bylo ke katastrálnímu území přidáno 613 ha z území vojenského újezdu Březina, na většině katastrální plochy se rozkládají lesní porosty.

Využití pozemků v obci Otaslavice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 526.8 ha 38,08 %
Zahrady 57.1 ha 4,13 %
Sady 26.8 ha 1,94 %
Trvalé travní porosty 29.1 ha 2,10 %
Lesní půda 597.3 ha 43,18 %
Vodní plochy 17.4 ha 1,26 %
Zastavěná plochy 20.3 ha 1,47 %
Ostatní plochy 108.4 ha 7,84 %
Celková výměra k. ú. 1383.2 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Otaslavice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 8 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 500 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti MT11, která se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým, přechodným obdobím krátkým s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou a teplou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50