Charakteristika zájmového území

Obec Otaslavice leží v jižní části Olomouckého kraje, v působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. Poloha obce je cca 13 km jižně od města Prostějov. Západně od obce Otaslavice se nachází vojenský újezd Březina. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 1265 obyvatel z toho 630 mužů a 635 žen.

Katastrální území obce Otaslavice

Využití pozemků v obci Otaslavice (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 526.9 ha 68.4 %
Zahrady 57.4 ha 7.5 %
Sady 26.8 ha 3.5 %
Trvalé travní porosty 15.1 ha 2 %
Lesní půda 14.3 ha 1.9 %
Vodní plochy 17.4 ha 2.3 %
Zastavěná plochy 19.9 ha 2.6 %
Ostatní plochy 92.4 ha 12 %
Celková výměra k. ú. 770 ha 100 %

Dle ČSÚ k 31. 12. 2015 okolí obce tvoří převážně zemědělská půda, a z ní je nejvíce zastoupena orná půda (z celkové rozlohy 770 ha zaujímá zemědělská půda 626,2 ha, tj. 81 %, a z toho orná půda 526,9 ha, tj. 83,6 %. Další významné plochy katastru obce zaujímají zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Vodní plochy se rozkládají na ploše 17,4 ha. Největší vodní plochu zaujímá Dolní rybník, který se nachází v těsné blízkosti intravilánu jihovýchodním směrem. Od 1.1. 2016 bylo ke katastrálnímu území přidáno 613 ha z území vojenského újezdu Březina, na většině katastrální plochy se rozkládají lesní porosty.

Z geomorfologického hlediska se západní část obce nachází v Českomoravské soustavě, podsoustavě Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina, podcelku Konická vrchovina a okrsku Myslejovický hřbet. Východní část obce se pak nachází v soustavě Vně karpatské sníženiny, podsoustavě Západní Vně karpatské sníženiny, celku Hornomoravského úvalu, podcelku Prostějovská pahorkatina a Ivanovická brána a okrsku Kojetínská pahorkatina a Ivanovická brána. Střední nadmořská výška obce se pohybuje v rozmezí mezi 200–300 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 314 m. V jižním cípu katastru obce se nachází maloplošné chráněné území - přírodní památka s názvem Pod obrovou nohou.

Podle Quitta se obec nachází v klimatické oblasti MT11, která se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým, přechodným obdobím krátkým s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou a teplou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 450–550 mm, 7–8,5 °C, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8,5 °C.

Charakteristika klimatické oblasti MT11

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60