Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Otaslavice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Otaslavice

Nejvýznamnějším vodním tokem, který protéká přímo intravilánem obce je Brodečka. Na území obce se nachází rovněž její bezejmenný přítok a Dolní rybník, který je napájen tokem Brodečka. Vodní tok Brodečka  pramení  v zalesněné části území mezi obcemi Drahany a  Nové  Sady (v nadmořské výšce 595 m n. m.). Po průtoku Otaslavicemi se nedaleko Němčic nad Hanou vlévá do Hané, je tedy levostranným přítokem vodního toku Haná. Haná se dále vlévá do Moravy. Plocha povodí vodního toku Brodečka činní 123,9 km2. Celková délka toku Brodečka je 33,28km. Její bezejmenný přítok, který se nachází na katastrálním území obce, má délku 3,21 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Brodečka

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Otaslavice, Brodečka 12,80 0,34 4,7 -- 12 16,5 -- 29 36

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Otaslavice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Brodečka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. B Otaslavice, Brodečka ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Brodečky pod mostem 60 m od obecního úřadu.»
V rámci projektu byl instalován Hlásný profil kat. C Otaslavice_VÚ, Brodečka s vodočetnou latí na vodním toku Brodečka. Vodoměrná stanice vybavená manometrickou sondou bude umístěna na pozemku Vojenského újezdu Březina, konkrétně v místě s GPS souřadnicemi 49°23'8.26"S, 17° 2'39.68"V.»
Hlásné profily směrodatné pro území obce Otaslavice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.