Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území města Polička je při povodni ohrožováno zhruba 438 budov, které trvale obývá přibližně 900 obyvatel. »

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. »

V záplavovém území vodních toků na území města se nachází několik objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožením (např. vlivem úniku nebezpečných látek).

 • ČOV Polička (ul. Heydukova)
 • KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. (Družstevní 564)
 • Koupaliště
 • Agricol s.r.o. (T. Novákové 521)
 • T.E.S. s.r.o. (T. Novákové) - garáže
 • Měšťanský pivovar a. s. (Pivovarská 151) a jeho ČOV na p. p. č. st. 3659
 • Poličské strojírny a.s. (Polička-Bořiny)
 • Zimní stadion (ul. Revoluční)
 • Agropodnik Svitavy, a.s. (ul. Střítežská 399)
 • Recycling - kovové odpady a.s. (ul. Střítežská) na p.p.č. 2294/2
 • POSPÍŠIL JLP s.r.o., (Střítežská 271, Polička)

 

Ohrožené »a ohrožující »objekty (agregované) na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty
 Ohrožující objekty

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Polička.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Polička u předsedy povodňové komise města.