Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní hydrologické údaje Bílého potoka

Hydrologické pořadí Místo profilu Plocha povodí (km2) N-leté průtoky (m3/s)
1 5 20 50 100
4–15–01–020 ústí do Svratky 100,8 19 59 72 90 95
4–15–01–014 nad Černým p. 41,7 10 36 44 55 58
4–15–01–012 pod Modřeckým p. 30,9 6 17 22 34 40
4–15–01–010 pod Limberským r. 13,4 4 11 14 20 23

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p., Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na žádném z vodních toků na území města Polička se nenachází hlásný profil kategorie A ani B. Na Bílém potoce ve městě Polička se nachází hlásný profil kategorie C, který je umístěn na kamenném opevnění na pravém břehu Bílého potoka u Domu s pečovatelskou službou.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Bílý potok - Polička »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 50
Ohrožení 60

Přestože se na VD Suchá retenční nádrž Polička nenachází hlásný profil, a VD není zapojeno do systému hlásné povodňové služby, jsou i na tomto vodním díle vyhlašovány SPA. VD není vybaveno vodočetnou latí, takže je nutné úroveň hladiny měřit přenosným měřidlem. Měření provádí obsluha VD.

Stupně povodňové aktivity na VD Suchá retenční nádrž Polička »

SPA
kóta hladiny v nádrži (m n. m.)
Bdělost 557, 00
Pohotovost 558,91
Ohrožení 559,40

 

Hlásné profily na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily