Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Polička

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Polička a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území města Polička je Bílý potok. Číslo hydrologického pořadí 4-15-01-010/012/014/018. Bílý potok pramení nad obcí Pomezí a teče západním směrem. Protéká zastavěným územím obcí Pomezí, Polička, Kamenec u Poličky, kde se tok stáčí k jihu a protéká ještě obcemi Sádek, Maksičky a Lačnov. U Lačnova se vlévá jako levostranný přítok do řeky Svratky. Hlavními přítoky Bílého potoka v katastrálním území města Poličky jsou levostranné přítoky Jánský potok, Modřecký (Baldecký) potok a pravostranný bezejmenný přítok. Celková plocha povodí Bílého potoka po ústí do Svratky je 100,8 km2, délka Bílého potoka je 15,6 km a průměrný roční průtok při ústí činí 0,8 m3/s. Na bílém potoce se nachází Pomezský (Limberský) a Synský rybník. Na Jánském potoce se nachází 4 vodní díla (nádrže dále označované jako Poličská soustava). Na Modřeckém potoce jsou 4 vodní nádrže a poldr (dále pod celkovým názvem Baldecká soustava).

Základní hydrologické údaje Bílého potoka

Hydrologické pořadí Místo profilu Plocha povodí (km2) N-leté průtoky (m3/s)
1 5 20 50 100
4–15–01–020 ústí do Svratky 100,8 19 59 72 90 95
4–15–01–014 nad Černým p. 41,7 10 36 44 55 58
4–15–01–012 pod Modřeckým p. 30,9 6 17 22 34 40
4–15–01–010 pod Limberským r. 13,4 4 11 14 20 23

Dalším vodním tokem v katastru města je Jalový potok, který pramení jižně od obce Široký Důl, teče severovýchodním směrem, protéká obcí Široký Důl, Sebranice a v obci Čistá zaúsťuje do toku Loučná. Celková délka toku činí 17,7 km, plocha povodí 42,6 km2 a průměrný roční průtok při ústí 0,24 km3/s. Protéká po hranici katastru města Polička a u části Střítež přijímá bezejmenný tok.

Vodní toky na území města Polička

Základní údaje o vodních nádržích na území města Polička

Přehled vodních nádrží na území města Polička naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Polička se na Modřeckém potoce nachází VD Suchá retenční nádrž Polička, které je z hlediska TBD vodním dílem III. kategorie. Dalším dílem III. kategorie je Pomezský (Limberský) rybník, ležící v těsné blízkosti města. Z hlediska odtokových poměrů je dále důležitá soustava rybníků na Jánském potoce. Nachází se zde celkem 4 nádrže, z nichž největší Přehrada je z hlediska TBD vodním dílem IV. kategorie (Správce Poličské strojírny a.s.). Další soustavou, která může ovlivnit odtokové poměry je soustava 4 rybníků na Modřeckém potoce (správce Rybářské sdružení Vysočina). Na území města se také nachází řada menších vodních nádrží, u kterých se však, vzhledem k jejich povaze, nepředpokládá výraznější ovlivnění odtokových poměrů.