Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Svoboda nad Úpou je při povodni ohrožováno zhruba 150 obytných domů, které trvale obývá zhruba 400 obyvatel. Dále je ohroženo ubytovací zařízení - hotel PROM, základní a mateřská škola a sportovní areál. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Svoboda nad Úpou - agregované

Ohrožené objekty na území města Svoboda nad Úpou

Ohrožující objekty

Mezi ohrožující objekty na území města Svoboda nad Úpou patří malé vodní elektrárny na řece Úpě a Černohorském potoce, dvě čerpací stanice na ul. Úpská a sběrný dvůr v ul. Nádražní. Při povodni mohou být dále zdrojem ohrožení, vlivem úniku nebezpečných látek, průmyslové podniky KVK Parabit, a.s. a CNG E.ON Energie, a.s. »
Ohrožující objekty na území města Svoboda nad Úpou

Kontaminovaná místa

V Systému evidence kontaminovaných míst (http://info.sekm.cz/) jsou zaznamenány celkem tři lokality na území města Svoboda nad Úpou.
Jedná se o bývalou skládku TKO K Hoffmanovým boudám, která se nacházela vedle silnice ze Svobody n. Úpou - Jánské Lázně, po levé straně mezi silnicí a Černohorským potokem. Její provoz byl ukončen v roce 1985, skládka byla rekultivována, zavezena zeminou, zarovnána a osázena. Kontaminace území nebyla zjištěna, ale není vyloučena.
Další zaznamenanou lokalitou je Benzina s.r.o. ČSPHM Svoboda nad Úpou, nacházející se v jižní průmyslové části města. V lokalitě byla zjištěna zanedbatelná kontaminace podzemní vody, jež nepředstavuje žádné riziko nežádoucího ovlivnění jakosti povrchové vody řeky Úpy, ani negativní ovlivnění zdraví lidské populace.
Poslední lokalitou v evidenci je Dehtochema Svoboda nad Úpou, jež se nacházela v ul. Nádražní. Dnes se zde nachází firma KVK Parabit, a.s., zabývající se výrobou asfaltových izolačních pásů a střešních šindelů. Kontaminace místa nebyla zjištěna, nicméně na lokalitu je třeba nahlížet jako na podezřelou. »
Kontaminovaná místa na území města Svoboda nad Úpou

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Svoboda nad Úpou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Svoboda nad Úpou u předsedy povodňové komise města.