Charakteristika zájmového území

Město Svoboda nad Úpou leží v oblasti Krkonoš v Královéhradeckém kraji asi 10 km severozápadně od města Trutnov v nadmořské výšce okolo 520 m n. m. Město se skládá ze tří katastrálních území – k.ú. Svoboda nad Úpou, k.ú. Maršov I a k.ú. Maršov II. Pověřenou obcí s rozšířenou působností je město Trutnov. Ve městě Svoboda nad Úpou žije 2 112 (k 1. 1. 2016 ČSÚ).

Zájmové území města Svoboda nad Úpou

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, dále do Krkonošsko-jesenické subprovincie a Krkonošské oblasti. Území města Svoboda nad Úpou pak řadíme do celku Krkonošské rozsochy. Hranice dvou podcelků vede podél toku Úpy. Pravý břeh vodního toku, tedy západní část zájmového území tvoří Černohorská hornatina a východní část oblasti podcelek Rýchory. Krkonošské rozsochy náleží do jižní části Krkonoš. Jedná se o členitou hornatinu, složenou z proterozoických a prvohorních silně zvrásněných hornin krkonošského krystalinika. Nacházejí se zde strukturně denudační horské meziúdolní hřbety se zbytky zarovnaných povrchů ve vrcholových částech.  

Město Svoboda nad Úpou leží v srdci Krkonoš pod svahy Černé hory a Mravenečníku. Krkonoše patří mezi bohatou pramennou oblast České republiky. Pramení zde Labe, Úpa, Jizera. Toky na území města mají charakter bystřin a horských potoků. Hlavním tokem na území Svobody nad Úpou je horská řeka Úpa, která pramení cca dva kilometry od Sněžky v nadmořské výšce 1 432 m. Významnými přítoky Úpy v zájmovém území jsou: Modrokamenský potok, Janský potok a Černohorský potok. Odtokové poměry a riziko povodní při přívalových srážkách odpovídají horskému charakteru krajiny. Charakteristický je nevyrovnaný odtok, nejvyšších hodnot dosahuje v jarních měsících, v období tání sněhové pokrývky, a minimálních na podzim.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města do chladné podoblasti CH7 a CH6.

Charakteristika chladné oblasti CH7 a CH6

Klimatická oblast: CH7 CH6
Počet letních dnů: 10 - 30 10 - 30
Počet mrazivých dnů: 140 - 160 140 - 160
Průměrná teplota v lednu: -3 až -4°C -4 až -5°C
Průměrná teplota v červenci: 15 - 16°C 14 - 15°C
Srážkový úhrn ve vegetačním období: 500 - 600 mm 600 - 700 mm
Srážkový úhrn v zimním období: 350 - 400 mm 400 - 500 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100 - 120 120 - 140

Město Svoboda nad Úpou leží v horské oblasti, proto nejvyšší podíl zastoupení mají lesní plochy, a to 50 %. Skoro třetinu rozlohy území tvoří trvalé travní porosty. Podíl orné půdy nedosahuje ani pěti procent z celkové rozlohy území.

 Využití pozemků ve správním území města Svoboda nad Úpou (ČSÚ, veřejná databáze, k 31.12.2016)

Druh pozemku Rozloha (ha) Zastoupení
Orná půda 16,47 2,12 %
Zahrady 21,81 2,81 %
Ovocné sady 0,77 0,10 %
Travní plochy 218,92 28,24 %
Lesní půda 391,51 50,51 %
Zastavěné plochy 21,38 2,76 %
Vodní plochy 12,85 1,66 %
Ostatní plochy 91,38 11,79 %
Celková výměra k. ú. 775,10 100,00 %