Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Hlavním tokem na území města Svoboda nad Úpou je horská řeka Úpa, která pramení v Krkonoších 2 km západně od Sněžky, na Bílé louce severně od Studniční hory ve výšce 1432 m n. m. Délka toku je 78,7 km, plocha povodí 513,1 km². Řeka protéká Krkonošemi, KRNAPem, Krkonošským podhůřím, u České Skalice vtéká na území České tabule a ústí v nejsevernějším výběžku Pardubické kotliny do Labe. Horní tok je charakteristický velkým spádem, balvanitým řečištěm. Pod městem Trutnov se tok řeky zmírňuje a koryto se rozšiřuje. Řeka dále protéká Babiččiným údolím. Před Českou Skalicí se rozděluje na dvě ramena, jedno napájí vodní nádrž Rozkoš, druhé rameno směřuje do Jaroměře, kde ústí do Labe v nadmořské výšce 250 m. Významné jsou v zájmovém území zejména její pravostranné přítoky - Janský potok, Černohorský potok a Modrokamenský potok. Přítoky jsou malé horské toky, překonávající velké převýšení.

Vodní toky na území města Svoboda nad Úpou

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Úpa

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Horní Maršov, Úpa 64,00 2,58 26,7 63,6 84,0 141 171

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Svoboda nad Úpou může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Úpa a na jeho třech významných pravostranných přítocích  - Černohorský potok, Modrokamenský potok a Janský potok.  Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. A Horní Maršov, Úpa ve správě ČHMÚ se nachází asi 4 km nad městem Svoboda nad Úpou.

 Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie A Horní Maršov (Úpa) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  110
Pohotovost  130
Ohrožení  160
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 Hlásný profil kategorie C Svoboda nad Úpou, Černohorský potok je ve správě města Svoboda nad Úpou. Ultrazvukový snímač a vodočetná lať jsou umístěny na mostní konstrukci na dopravní komunikaci č. 297.

 Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C Svoboda nad Úpou (Černohorský potok) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 110
Ohrožení 140
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 Hlásný profil kategorie C Svoboda nad Úpou, Janský potok je ve správě města Svoboda nad Úpou. Ultrazvukový snímač a vodočetná lať jsou umístěny na mostní konstrukci v ulici Dolní Promenáda v jižní části obce Janské Lázně.

 Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C Svoboda nad Úpou (Janský potok) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 90
Ohrožení 120
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V rámci města je možné využít ještě tři pomocné vodočetné latě, které se  se nacházejí na Černohorském potoku u č.p. 28 » a na Janském p. u ZŠ » a na Úpě na mostě ul. 5. května ve Svobodě nad Úpou ».
Hlásné profily směrodatné pro území města Svoboda nad Úpou

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.