Charakteristika ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít převážně k ohrožení obytných budov zaplavením, častěji však zpětným vzdutím vody v kanalizaci. Tyto objekty je nutno v návaznosti na jednotlivé stupně povodňové aktivity informovat, varovat či evakuovat. V záplavovém území se nacházejí především objekty rodinné zástavby.

Při extrémní srážkové činnosti je v území ohroženo zaplavením cca 63 objektů, 203 obyvatel, z toho 29 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
 Ohrožené objekty na území obce Životice u Nového Jičína - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku) - jedná se o skládku odpadů ASOMPO, a.s. V zájmovém území se také vyskytuje jedno kontaminované místo.
Ohrožující objekty na území obce Životice u Nového Jičína
Kontaminovaná místa na území obce Životice u Nového Jičína

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Životice u Nového Jičína.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Životice u Nového Jičína u předsedy povodňové komise obce.