Charakteristika zájmového území

Obec Životice u Nového Jičína se rozkládá asi šest kilometrů jihovýchodně od Nového Jičína. Nachází se v Moravskoslezském kraji a příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Nový Jičín. Obec leží v nadmořské výšce cca 332 m n. m. a je obklopena ze severovýchodu horami Jedle (546 m n. m.), Hlásnice (558 m n. m.) a z jihu Mořkovskou horou (429 m n. m.). K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 661 obyvatel.  Velikost katastru činí 907,1 ha.

Katastrální území obce Životice u Nového Jičína

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska spadá dotčené správní území obce Životice u Nového Jičína k Západním Karpatům. Zasahují sem flyšové příkrovy Vnějších Západních Karpat. Geologická stavba Vnějších Západních Karpat vznikla v několika fázích alpínské orogeneze na konci křídy a na začátku terciéru. V tomto vrásnění byly určujícím činitelem pohyby litosférických desek, zejména kolize africké desky na jihu a varisky konsolidované desky Evropy na severu. Flyš se vyznačuje mnohonásobným rytmickým střídáním vrstev jílovců, prachovců, pískovců a slepenců. V dotčeném území jsou příkrovy budovány jednotkami slezskou a podslezskou. Základem geologické stavby studovaného území je jednotka slezská, zastoupená křídovým útvarem godulského vývoje. Horniny slezské jednotky jsou masivní a odolné vůči odnosu a tvoří zejména Radhošťskou hornatinu (godulské pískovce). Podslezskou jednotku většinou tvoří horniny (jílovce, slínovce), které více podléhají odnosu.

Geomorfologicky spadá širší zájmové území do provincie Západní Karpaty, a to do soustavy Vnější Západní Karpaty. Ze soustavy Vnější Západní Karpaty zasahují do sledovaného území podsoustavy Západní Beskydy a Západobeskydské podhůří. Z podsoustavy Západní Beskydy leží na sledovaném území celek Moravskoslezské Beskydy, který je ze severu lemován celkem Podbeskydská pahorkatina z podsoustavy Západobeskydské podhůří.

Podbeskydská pahorkatina má charakter členité pahorkatiny. Je tvořena křídovými a starotřetihorními flyšovými horninami podslezského a slezského příkrovu. Sníženina podcelku Frenštátská brázda s okrskem Veřovická brázda leží v méně odolných horninách při úpatí severního okrajového svahu Moravskoslezských Beskyd. Moravskoslezské Beskydy, tvořené odolnými godulskými pískovci slezské jednotky, zasahují do širšího území severním okrajem své západní části, a to podcelkem Radhošťská hornatina s okrskem Hodslavický Javorník.

 

Struktura půdního fondu

Vznik půdních typů podmínil charakter podložních hornin a geomorfologický vývoj. V širším území lze nalézt tyto půdní typy: kambizem typická, kambizem pseudoglejová a fluvizem glejová. Jižní část sledovaného území tvoří převážně kambizem typická varieta kyselá. V severní části převažuje kambizem typická a kambizem pseudoglejová. Fluvizem glejová tvořící se na nivních bezkarbonátových sedimentech převládá v nivách Jičínky a jejích přítoků.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 906,9 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení mají v zájmovém území trvalé travní porosty (377,7 ha). Následuje lesní (210,7 ha) a orná půda (209,9 ha). O mnoho méně jsou potom v zájmovém území zastoupeny ostatní plochy (73,8 ha), zahrady (21,1 ha), zastavěné plochy (8,9 ha) a vodní plochy (4,6 ha). Nejmenší plochu zaujímá ovocný sad (0,3 ha).

Využití pozemků v obci Životice u Nového Jičína  (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 209.9 ha 23.1 %
Zahrady 21.1 ha 2.3 %
Ovocný sad 0.3 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 377.7 ha 41.6 %
Lesní půda 210.7 ha 23.2 %
Vodní plochy 4.6 ha 0.5 %
Zastavěné plochy 8.9 ha 1.0 %
Ostatní plochy 73.8 ha 8.1 %
Celková výměra k.ú. 906.9 ha 100%

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Životice u Nového Jičína je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 1000 mm.

Moravskoslezský kraj je díky pestrému georeliéfu typický značnou proměnlivostí počasí. Karpatská část okresu Nový Jičín náleží do chladné klimatické oblasti, která je zde charakterizována krátkým, velmi chladným a vlhkým létem a dlouhou, mírnou a mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu zde vystupuje na 5 až 6 °C a průměrné roční srážkové úhrny dosahují 850 až 1000 mm.

Z klimatického hlediska (dle klimatické klasifikace Quitta, 1971) spadá území Životic do mírně teplé oblasti MT9, která se vyznačuje průměrnou teplotou -3 až -4 °C v lednu a 17 až 18 °C v červenci. Průměrný roční úhrn srážek činí 650 – 750 mm.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT9

 Charakteristika MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50