Hydrologické údaje

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Životice u Nového Jičína je řeka Jičínka. Jičínka pramení ve Veřovických vrších na severovýchodním svahu Kamenárky v nadmořské výšce 630 m. Na horním a středním toku teče severozápadním směrem. Na dolním toku směřuje její tok převážně na sever. Délka toku je 25,8 km a plocha povodí činí 113,9 km2. Jičínka ústí zprava do Odry, severně od Kunína v nadmořské výšce 243 m. Koryto Jičínky je v intravilánu Životic u Nového Jičína upraveno do téměř obdélníkového profilu. Levý a pravý břeh je místy tvořen kamennými opěrnými zídkami. V Životicích u Nového Jičína najdeme ještě několik větších pravobřežních přítoků, které mohou za přívalových dešťů krátkodobě ohrožovat intravilán obce.

Vodní toky na území obce Životice u Nového Jičína

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Životice u Nového Jičína se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Nejbližší měrný profil kategorie B najdeme na řece Jičínce ve městě Nový Jičín. » Dále je možné pro lepší orientaci využít hlásný profil kategorie C v Šenově u Nového Jičína.
Pro potřeby obce byl vybudován hlásný profil kat. C. Hladinoměrná stanice obce Životice u Nového Jičína je vybudována na mostě přes Jičínku ve střední části obce naproti obecnímu úřadu. » Dále jsou pro obec Životice směrodatné hlásné profily kategorie C Veřovice 1 a Veřovice 2. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Životice u Nového Jičína

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.