Charakteristika zájmového území

Obec Zvole se rozkládá mezi městy Zábřeh a Mohelnice, a nachází se v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Zábřeh. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 846 obyvatel, z toho 415 mužů a 431 žen. Velikost obce činí 656,5 ha.

Katastrální území obce Zvole

Obec Zvole leží mezi silnicí I. třídy (I/44) spojující Mohelnici a Mikulovice, což je hraniční přechod s Polskem a železniční tratí č.270, která propojuje Českou Třebovou a Bohumín. Východní hranici katastru tvoří vodní tok Morava, která odděluje obci Zvole od katastrálního území obce Bohuslavice a Hrabová. Z jihu sousedí Zvole s Lukavicemi, ze západu s Jestřebím a ze severu s obcemi Rájec a Leština.

Nadmořská výška území je mezi 260 a 410 m n. m., převýšení je přibližně 240 metrů, katastrální území má tedy charakter členité vrchoviny. Nejvyšší bod je svah pod vrcholem Skalka, který však již spadá do sousedního katastru obce Jestřebí, měřící cca 410 m n. m. a nejnižším bodem je koryto řeky Moravy opouštějící katastr a nadmořské výšce 260 metrů.


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území má jednoduché geologické poměry - východní část katastru (přibližně od koryta Moravy po silnici I. třídy (I/44)) je tvořena primárně fluviálními sedimenty kvartérního stáří, pouze ve slepém rameni Moravy ve výběžku území do sousedního katastru obce Hrabová se nachází rašelina a slatiny. S přibývající nadmořskou výškou směrem na západ se mění složení kvartérních sedimentů. Zatímco v nivě převažuje písek a štěrk, na svazích se vyskytují spíše hlinité a kamenité uloženiny. Ve vyšších polohách se již nenachází sedimenty, ale metadroby, fylity a amfibolity.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy a 2 celků: Mohelnická brázda a Zábřežská vrchovina. Z Mohelnické brázdy se území Zvole člení do 2 okrsků - Hornomoravská niva a Loštická pahorkatina. Zábřežská vrchovina pak do Žádlovické pahorkatiny (podcelek Mírovská vrchovina) a Maletínské vrchoviny.

Struktura půdního fondu

Na píscích a štěrcích v nivě Moravy se vyvinula glejová fluvizem, zatímco na hlinitých a kamenitých sedimentech dále na svazích se nachází modální luvizem. Pod lesními porosty na západě území se vyvinuly kambizemě, a to modální a dystrické.

Katastrální území obce Zvole je tvořeno primárně poli s ornou půdou, která zabírají téměř polovinu území (38,4 %). V nivě řeky Moravy se nachází trvale travní porosty (celkově 22,4 %) a na východě katastru najdeme lesní porosty (20,3 %). Nejmenší zastoupení mají ovocné sady a vodní plochy, vinice ani chmelnice se v území nevyskytují.

Využití území v katastru obce Zvole (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku plocha [ha]
zastoupení [%]
Orná půda 251.8 38.4
Zahrady 27.5 4.2
Ovocné sady 1.5 0,2
Trvalé travní porosty 146.8 22.4
Lesní půda 133.5 20.3
Zastavěné plochy 13.7 2.1
Vodní plochy 12.8 1,9
Ostatní plochy 69 10.5
Celková výměra k. ú. 656.5 100

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do mírně teplé oblasti MT10. Tato klimatická oblast se vyznačuje dlouhými a mírně suchými léty a krátkou a mírně teplou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodná období jsou krátká a mírně teplá.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50

 

 

Digitální model reliéfu obce Zvole

 

Digitálním modelem reliéfu se rozumí reprezentace reliéfu spojitě se měnícího v prostoru. Spolu s vrstevnicemi tak znázorňuje členitost nadmořské výšky v území. Reliéf v okolí obce Zvole je poměrně málo členitý. Dominuje nadmořská výška kolem 300 m n. m., která je v této oblasti zaujímá prostor nivy řeky Moravy s dobře patrnými slepými rameny. V západní části katastrálního území se nadmořská výška zvedá až ke 400 m n. m. Reliéf je rozčleněn řekou Moravou a jejími pravostrannými přítoky Zvolským potokem a bezejmennými toky. Sklonitostní poměry jsou ovlivněny výrazným zařezáním již zmiňovaných vodních toků v západní části katastru, kde sklony svahů dosahují hodnot až nad 25°.

 

 

Sklonové poměry na území obce Zvole