Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Zvole může být ohrožováno vyššími vodními stavy na vodních tocích Morava, Moravská Sázava, Loučka i Zvolský potok. V katastrálním území se vyskytují dva hlásné profily ve vlastnictví obce, podle kterých se vyhlašují SPA.

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Zvole:
 • Hlásný profil kat. C - Zvole, Morava »
  Ř. km 205.8, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě obce Zvole. 
 • Hlásný profil kat. C - Zvole, Zvolský potok »
  Ř. km 0.9, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě obce Zvole.
 • Hlásný profil kat. A - Lupěné, Moravská Sázava »
  Ř. km 8.4, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě ČHMÚ Ostrava.
 • Hlásný profil kat. A - Moravičany, Morava »
  Ř. km 190.2, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě ČHMÚ Ostrava.
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Postřelmov, Morava »
  Ř. km 215, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě LVS MR Postřelmovsko.
 • Hlásný profil kat. C - Lesnice, Loučka »
  Ř. km 5, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě LVS MR Postřelmovsko.
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území obce Zvole

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 

Na území obce Zvole nastává I. SPA:

 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

Na území obce Zvole je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 75 cm na hlásném profilu kategorie C Zvole (Zvolský potok)
 • dosažením stavu 260 cm na hlásném profilu kategorie C Zvole (Morava)
 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie A Lupěné (Moravská Sázava)
 • dosažením stavu 270 cm na hlásném profilu kategorie A Moravičany (Morava)
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Zábřeh nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Zvole je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C Zvole (Zvolský potok)
 • dosažením stavu 310 cm na hlásném profilu kategorie C Zvole (Morava)
 • dosažením stavu 250 cm na hlásném profilu kategorie A Lupěné (Moravská Sázava)
 • dosažením stavu 300 cm na hlásném profilu kategorie A Moravičany (Morava)
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Zábřeh nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)