Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zvole a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Zábřehu přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, které odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR). Na území obce Zvole má koryto řeky kapacitu na průtok 50 m3.s-1.

Řeka Moravská Sázava pramení v Pardubickém kraji na jihozápadním úbočí Bukové hory v nadmořské výšce 780 m. Horní tok má bystřinný charakter, pod Žichlínkem vtéká do rovinaté krajiny, kde meandruje. Dále protéká Mohelnickou brázdou a v nadmořské výšce 264 m ústí ve Zvoli zprava do Moravy. Na území Zvole je tok opevněn ochrannými hrázemi (0,0 - 1,4 km).

Zvolský potok s délkou 3,08 km protéká intravilánem obce a ústí zleva do Moravy.

Vodní toky v katastrálním území obce Zvole.

Vodní toky v katastrálním území obce Zvole.

Podélný profil vodního toku Zvolský potok na území obce Zvole.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluř. kmHa [cm]Qa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
HP A Moravičany, Morava 272,80 108 17,1 98,5 190 233 343 394
HP A Lupěné, Moravská Sázava 8,75 59 4,35 40,2 87,6 111 173 203

 

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Zvole může být ohrožováno vyššími vodními stavy na vodních tocích Morava, Moravská Sázava i Zvolský potok. V katastrálním území se vyskytují dva hlásné profily ve vlastnictví obce, podle kterých se vyhlašují SPA. Jedná se o tyto hlásné profily:
  • Hlásný profil kat. C - Zvole (Morava) - ř. km 205.8, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě obce Zvole. »
  • Hlásný profil kat. C - Zvole (Zvolský potok) - ř. km 0.9, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě obce Zvole. »
Dále se v okolí obce Zvole nachází dva hlásné profily kategorie A, jejichž SPA jsou také platné pro zájmové území:
  • Hlásný profil kat. A - Lupěné (Moravská Sázava) - ř. km 8.4, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě ČHMÚ Ostrava. »
  • Hlásný profil kat. A - Moravičany (Morava) - ř. km 190.2, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě ČHMÚ Ostrava. »

Pro lepší orientaci lze použít i hlásný profil, který se nachází proti toku nad obcí Zvole:

  • Hlásný profil kat. C - Postřelmov (Morava) - ř. km 215, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů s možností zasílání varovných sms zpráv a je ve správě LVS MR Postřelmovsko. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Zvole

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.