Charakteristika ohrožených objektů

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryto toku, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. »

 

V obci Beňov je při povodni ohrožováno zhruba 11 budov, 24 obyvatel, z toho 2 patří do rizikové skupiny (70+, invalidé). » Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území (dle Magistrátu města Přerova) a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let.

 

Tab. Potencionálně ohrožené objekty a předpokládané počty evakuovaných osob ve správním území obce Beňov (část Prusy) - budovy s číslem popisným - stanoveno dle záplavového území a zkušeností z předchozích povodní

Údaje o předpokládaných počtech evakuovanch osob z ohrožených objektů jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty
 Ohrožující objekty

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Beňov.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Úřadu obce Beňov v kanceláři starosty obce.