Charakteristika zájmového území

Obec Beňov se nachází v Olomouckém kraji na levém břehu řeky Moštěnky, asi 30 km jihovýchodně od města Olomouc. Obec Beňov spadá pod obec s rozšířenou působností Přerov, která se nachází ve vzdálenosti asi 6 km. Počet obyvatel k 31. 12. 2011 činil 710, z toho 354 mužů a 356 žen.

Území obce se skládá ze 2 částí (Beňov, Prusy). Celková rozloha katastrálního území činí 862 ha. Území obce tvoří ze 7 % lesy (62 ha), 2 % tvoří trvalé travní porosty (17 ha), 77 % orná půda (670 ha) a 2 % tvoří zastavěné plochy (15 ha).

Nadmořská výška obce se pohybuje okolo hodnoty 250 m n. m. Nejvyšší vrchol v okolí se nachází severozápadně od obce Beňov, v nadm. výšce 298 m. (Švédská šance).

Z geologického hlediska je území tvořené terciérními horninami. Půdní pokryv tvoří úrodné černozemě a v blízkosti vodních toků fluvizemě.

Geomorfologicky obec spadá do provincie Západních Karpat a celku Podbeskydská pahorkatina.

Beňov spadá do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

V obci se nachází základní občanská vybavenost v podobě smíšeného zboží a základních služeb (kadeřnictví apod.). Nalezneme zde mateřskou školu a první stupeň základní školy spolu s knihovnou. K lékaři občané Beňova dojíždí do některé ze sousedních obcí. Nejbližší pošta se nachází v Domaželicích a Horních Moštěnicích. Obec disponuje vodovodem, plynofikací i kanalizací.

Na území obce je provozováno několik místních spolků, např. Českomoravské myslivecké sdružení Beňov-Prusy, Český červený kříž, Jezdecký oddíl Beňov, FC Beňov- fotbalový klub, SDH Beňov a další.

Z hlediska dopravy obcí prochází silniční komunikace III. třídy 0559, na kterou se v části Prusy navazuje silnice III. třídy 05510. Železnice obcí neprochází.