Charakteristika zájmového území

Obec Čestice s osadou Častolovické Horky se nachází mezi Hradcem Králové a Orlickými horami v okrese Rychnov nad Kněžnou. Na jižní straně je hranice území tvořena částečně pravým břehem Divoké Orlice, na severní straně je úpatí vrchu Chlum. Část obce Čestice Častolovické Horky se nachází na levém břehu Divoké Orlice. Nadmořská výška centra obce je 270 m.

Obec má jedno katastrální území a dvě části, Čestice a jižně ležící osadu Častolovické Horky. Správním úřadem je Obecní úřad Čestice, úřadem ORP je Kostelec nad Orlicí. Počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 611.

Katastrální území obce Čestice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule a oblasti Východočeská tabule. Území obce Čestice pak řadíme do celku Orlické tabule, podcelku Třebechovická tabule a okrsku Choceňské tabule.

Na území obce Čestice najdeme tři půdní typy. Jedná se o fluvizemě, regozemě a kambizemě. V jižní části území obce, v okolí Tiché Orlice, nalezneme fluvizemě, kde substrát tvoří nivní sedimenty bezkarbonátové. Ve střední části území se nachází regozemě založené na substrátu terasových štěrků a v severní části území kambizemě na substrátu svahovinových karbonátových hornin lehčích.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 496,22 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (cca 214 ha) a trvalé travní porosty (cca 159 ha).
Zbytek plochy tvoří lesní půda (46,8 ha), ostatní plochy (32,3 ha),vodní plochy (20,2 ha), zahrady (14,1 ha) a zastavěné plochy (9,8 ha).

Využití pozemků v obci Čestice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 213.96 ha 43.1 %
Zahrady 14.16 ha 2.9 %
Trvalé travní porosty 158.94 ha 32.0 %
Lesní půda 46.81 ha 9.4 %
Vodní plochy 20.24 ha 4.1 %
Zastavěné plochy 9.83 ha 2.0 %
Ostatní plochy 32.27 ha 6.5 %
Celková výměra k. ú. 496.22 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé podoblasti MT11.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.004860.00556
end _require6.0E-50.00561
starting _initRouter1.0E-50.00563
finishing _initRouter0.053350.05897
starting init0.004840.06382
finishing init0.059250.12307
starting postDispatch0.045920.16899
finishing postDispatch0.391860.56084
finish1.0E-50.56086