Charakteristika zájmového území

Obec Čestice s osadou Častolovické Horky se nachází mezi Hradcem Králové a Orlickými horami v okrese Rychnov nad Kněžnou. Na jižní straně je hranice území tvořena částečně pravým břehem Divoké Orlice, na severní straně je úpatí vrchu Chlum. Osada Častolovické Horky se nachází na levém břehu Divoké Orlice. Nadmořská výška centra obce je 270 m.

Obec má jedno katastrální území a dvě části, Čestice a jižně ležící osadu Častolovické Horky. Správním úřadem je Obecní úřad Čestice, úřadem ORP je Kostelec nad Orlicí. Počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 608.

Katastrální území obce Čestice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule a oblasti Východočeská tabule. Území obce Čestice pak řadíme do celku Orlické tabule, podcelku Třebechovická tabule a okrsku Choceňské tabule.

Geologický podklad tvoří druhohorní křídové sedimenty – opuky (vápnité jílovce a slínovce).  Okolí Tiché Orlice je tvořeno fluviálními sedimenty (hlíny, písčité hlíny, písky, štěrky). Na ně navazují mezozoické vápnité pískovce.

Struktura půdního fondu

Na území obce Čestice najdeme tři půdní typy. Jedná se o fluvizemě, regozemě a kambizemě. V jižní části území obce, v okolí Tiché Orlice, nalezneme fluvizemě, kde substrát tvoří nivní sedimenty bezkarbonátové. Ve střední části území se nachází regozemě založené na substrátu terasových štěrků a v severní části území kambizemě na substrátu svahovinových karbonátových hornin lehčích.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 496,22 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Čestice (dle ČSÚ k 1. 1. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 213,96 ha 43,1 %
Zahrady 14,16 ha 2,9 %
Trvalé travní porosty 158,94 ha 32,0 %
Lesní půda 46,81 ha 9,4 %
Vodní plochy 20,24 ha 4,1 %
Zastavěné plochy 9,83 ha 2,0 %
Ostatní plochy 32,28 ha 6,5 %
Celková výměra k. ú. 496,22 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Čestice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé podoblasti MT11.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50