Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Čestice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čestice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

Hlavním tokem v území je Divoká Orlice, která v centru obce přibírá zprava Olešnický potok, který v jižní části zástavby kříží bývalý mlýnský náhon Alba. Jižní částí území protéká drobný vodní tok, ústící do toku Brodec a dál do Divoké Orlice. Průtokové poměry vodních toků v oblasti jsou výrazně rozkolísané, zejména co se týká Divoké Orlice. Rovněž ostatní toky mají vysokou rozkolísanost. Jsou to např. pravostranný přítok Bělá (do D. Orlice) nad Česticemi, zleva Lhotský potok v Častolovicích, Zdobnice ve Vamberku, Sopotnice nad Vamberkem, Horecký potok, Kameničná, Rokytenka v Žamberku, Nekořský potok a více drobných vodních toků. Tyto přítoky z mezipovodí od Čestic až po přehradu Pastviny mají významný vliv na povodňové události v zájmovém území.

Významné vodní toky v území:

  • Divoká Orlice - významný vodní tok IDVT 10100019. Celkovou délku má 99 km. Pramení v Orlických horách na území Polska odtokem z rašelinišť v nadmořské výšce 802 m. Na české území přitéká v nadm. výšce 695 m a od soutoku s Černým potokem tvoří v délce 29,5 km státní hranici s Polskem. Horní úsek má bystřinný charakter, který končí prakticky až zátopou Pastvinské přehrady. Dál pod vyrovnávací nádrží Nekoř tento typ proudění pokračuje. V úseku ř. km 66 až 58 nad Potštejnem se jedná o vodácky využívaný peřejnatý úsek. Níže po proudu se jedná již o vyrovnanější proudění. Koryto zde je upraveno pouze při průchodu městskou zástavbou. Ve volné přírodě tok výrazně meandruje, prochází v podstatě celou šířkou údolní nivy. Nad Albrechticemi nad Orlicí se spojuje s Tichou Orlicí a dál pokračuje jako Orlice. Jejím recipientem je po 32 km Labe v Hradci Králové.

Základní hydrologické charakteristiky Divoké Orlice

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Kostelec nad Orlicí, Divoká Orlice 47,40 8,04 53,8 109 140 233 282

 

  • Olešnický potok - významný vodní tok IDVT 10127284. Pramení na území Uhřínovic. Jeho celková délka je 11,7 km. Protéká několika obcemi a je recipientem oboustranných drobných toků z území. Povodí je přibližně obdélníkového tvaru o rozloze 23,5 km2 se zúžením v intravilánu před ústím do D. Orlice. Průtoky se koncentrují v dolní části toku v Olešnici a Česticích, kde kříží náhon Alba a dál pokračuje do D. Orlice. Průtok Q100 se z výměry povodí odhaduje na 17 m3/s. Při povodňových stavech na Divoké Orlici se v korytě Orlického potoka projevuje zpětné vzdutí, zasahující až do intravilánu
Projektová dokumentace - Realizace protipovodňových opatření v obci Čestice:
Při povodni dochází k vybřežení a zaplavení nemovitostí a komunikací a k ohrožení osob i majetku. Tento povodňový stav se násobí při souběhu povodní na obou tocích.
Alba - bývalý náhon IDVT 10104045, délky 17,15 km, odebírající vodu z Bělé v jejím ř. km 1,0. Odvádí vodu v souběhu s Divokou Orlicí se zaústěním do Dědiny v Třebechovicích pod Orebem. Na území Čestic se kříží s Olešnickým potokem. Funkční objekt zajišťuje omezení max. průtoku na 0,45 m3/s ve vodném období nebo dotaci vodou Olešnického potoka v době nízkých průtoků. Bezejmenný drobný tok protéká jižní částí území osadou Častolovické Horky. Z hlediska protipovodňové ochrany je významný pouze pro osadu, kde při vybřežení zaplavuje otevřenou krajinu (DIREKTA GROUP s.r.o., 2014).

Přehled vodních toků na území obce Čestice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Čestice

Přehled vodních děl na území obce Čestice naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní díla".
V severní části intravilánu je umístěn jez. Jez je vybudován na Olešnickém potoce a ovlivňuje množství vody na Olešnickém potoce a Albě. U jezu jsou vybudovány dvě vodočetné latě - Olešnický potok a Alba, které mají informativní charakter.
Na území obce Čestice se nachází dvě menší vodní nádrže, které leží mimo záplavové území a nemají vliv na odtokové poměry.
Údolní nádrž Pastviny leží v Orlických horách na řece Divoké Orlici. Celé vodní dílo se skládá ze dvou částí – ú. n. Pastviny a vyrovnávací ú. n. Nekoř. Pod tělesem hráze Pastvin je vodní elektrárna II, nad ní pak elektrárna I.