Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Čestice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čestice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hlavním tokem v území je Divoká Orlice, která v centru obce přibírá zprava Olešnický potok, který v jižní části zástavby kříží bývalý mlýnský náhon Alba. Jižní částí území protéká drobný vodní tok, ústící do toku Brodec a dál do Divoké Orlice. Průtokové poměry vodních toků v oblasti jsou výrazně rozkolísané, zejména co se týká Divoké Orlice. Rovněž ostatní toky mají vysokou rozkolísanost. Jsou to např. pravostranný přítok Bělá (do D. Orlice) nad Česticemi, zleva Lhotský potok v Častolovicích, Zdobnice ve Vamberku, Sopotnice nad Vamberkem, Horecký potok, Kameničná, Rokytenka v Žamberku, Nekořský potok a více drobných vodních toků. Tyto přítoky z mezipovodí od Čestic až po přehradu Pastviny mají významný vliv na povodňové události v zájmovém území.

Významné vodní toky v území:

  • Divoká Orlice - významný vodní tok IDVT 10100019. Celkovou délku má 99 km. Pramení v Orlických horách na území Polska odtokem z rašelinišť v nadmořské výšce 802 m. Na české území přitéká v nadm. výšce 695 m a od soutoku s Černým potokem tvoří v délce 29,5 km státní hranici s Polskem. Horní úsek má bystřinný charakter, který končí prakticky až zátopou Pastvinské přehrady. Dál pod vyrovnávací nádrží Nekoř tento typ proudění pokračuje. V úseku ř. km 66 až 58 nad Potštejnem se jedná o vodácky využívaný peřejnatý úsek. Níže po proudu se jedná již o vyrovnanější proudění. Koryto zde je upraveno pouze při průchodu městskou zástavbou. Ve volné přírodě tok výrazně meandruje, prochází v podstatě celou šířkou údolní nivy. Nad Albrechticemi nad Orlicí se spojuje s Tichou Orlicí a dál pokračuje jako Orlice. Jejím recipientem je po 32 km Labe v Hradci Králové.

Hydrologické charakteristiky Divoké Orlice na hlásném profilu Kostelec nad Orlicí, Divoká Orlice (kat. A, č. 19)

Profil Kostelec nad Orlicí (Divoká Orlice) (č. 19)
Plocha povodí (km2)
488,12
Průměrný roční průtok (m3/s) 8,04
Průměrný roční stav (cm) 37
N-leté průtoky [m3/s]
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
53,7 109 141 233 282

 

  • Olešnický potok - významný vodní tok IDVT 10127284. Pramení na území Uhřínovic. Jeho celková délka je 11,7 km. Protéká několika obcemi a je recipientem oboustranných drobných toků z území. Povodí je přibližně obdélníkového tvaru o rozloze 23,5 km2 se zúžením v intravilánu před ústím do D. Orlice. Průtoky se koncentrují v dolní části toku v Olešnici a Česticích, kde kříží náhon Alba a dál pokračuje do D. Orlice. Průtok Q100 se z výměry povodí odhaduje na 17 m3/s. Při povodňových stavech na Divoké Orlici se v korytě Orlického potoka projevuje zpětné vzdutí, zasahující až do intravilánu
Projektová dokumentace - Realizace protipovodňových opatření v obci Čestice:
Při povodni dochází k vybřežení a zaplavení nemovitostí a komunikací a k ohrožení osob i majetku. Tento povodňový stav se násobí při souběhu povodní na obou tocích.
Alba - bývalý náhon IDVT 10104045, délky 17,15 km, odebírající vodu z Bělé v jejím ř. km 1,0. Odvádí vodu v souběhu s Divokou Orlicí se zaústěním do Dědiny v Třebechovicích pod Orebem. Na území Čestic se kříží s Olešnickým potokem. Funkční objekt zajišťuje omezení max. průtoku na 0,45 m3/s ve vodném období nebo dotaci vodou Olešnického potoka v době nízkých průtoků. Bezejmenný drobný tok protéká jižní částí území osadou Častolovické Horky. Z hlediska protipovodňové ochrany je významný pouze pro osadu, kde při vybřežení zaplavuje otevřenou krajinu (DIREKTA GROUP s.r.o., 2014).

Přehled vodních toků na území obce Čestice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Čestice

Přehled vodních děl na území obce Čestice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V severní části intravilánu je umístěn jez. Jez je vybudován na Olešnickém potoce a ovlivňuje množství vody na Olešnickém potoce a Albě. U jezu jsou vybudovány dvě vodočetné latě - Olešnický potok a Alba, které mají informativní charakter.
Na území obce Čestice se nachází dvě menší vodní nádrže, které leží mimo záplavové území a nemají vliv na odtokové poměry.
Údolní nádrž Pastviny leží v Orlických horách na řece Divoké Orlici. Celé vodní dílo se skládá ze dvou částí – ú. n. Pastviny a vyrovnávací ú. n. Nekoř. Pod tělesem hráze Pastvin je vodní elektrárna II, nad ní pak elektrárna I.
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.002990.00368
end _require5.0E-50.00373
starting _initRouter1.0E-50.00374
finishing _initRouter0.049790.05353
starting init0.004570.0581
finishing init0.055080.11318
starting postDispatch0.046180.15936
finishing postDispatch0.390410.54977
finish2.0E-50.54978