Hydrologické údaje

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Olomouce přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, které odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR).

Územím městyse protéká řeka Morava (ř. km. 141 – 137) poledníkovým směrem. Přibližně v 139,4 ř. km se Morava rozděluje do 2 koryt – Morava a cca 11,5 km dlouhý Mlýnský náhon.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území městyse Dub nad Moravou se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Nejbližší profil kategorie A najdeme na řece Moravě v Olomouci Nových Sadech (ř. km cca 151) s hodnotami platnými pro úsek Litovel – soutok s Bečvou. »

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Morava, Olomouc - Nové Sady (kat. A, č. 317)

Profil Morava, Olomouc - Nové Sady (č. 317)
Plocha povodí (km2) 3 323,94
Průměrný roční průtok (m3/s) 27,1
Průměrný roční stav (cm) 155
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
135 258 319 476 551

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A, Morava, Olomouc - Nové Sady »

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 360 146
Pohotovost 390 167
Ohrožení 430 197
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Pro potřeby městyse byl vybudován hlásný profil kategorie C, který se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Dub nad Moravou, Morava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 440
Pohotovost 470
Ohrožení 510
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Na území městyse najdeme další 3 místa pozorování vodních stavů: »

1)     vodočetná lať na jezu přes řeku Moravu v Bolelouci
2)     zpětná klapka z výustě ČOV do řeky Moravy měřeno od horní hrany klapky po horní hranu betonového zdiva
3)     rohový sloupek u zahrádky Podmolíkových č. p. 471 Tučapy. Uvedené místo je v těsné blízkosti Mlýnského náhonu a počáteční míra  je na betonové patce.

Stupně povodňové aktivity - 3 pozorovací lokality na území městyse Dub nad Moravou; 1. stupeň označen modrou značkou

SPA Jez (cm) Klapka (cm) Sloupek (cm)
Bdělost 80 90 20
Pohotovost 180 240 45
Ohrožení 350 330 80
Další hlásné profily kategorie C, důležité v rámci omezení rizika povodní na území městyse Dub nad Moravou, se nacházejí nad městysem v obci Blatec na řece Moravě a Morávce: »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Blatec H1, Morávka

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 120
Ohrožení 160
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Blatec H2, Morava

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 450
Pohotovost 480
Ohrožení 520
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.