Charakteristika zájmového území

Obec Dyjákovice se nachází nedaleko česko-rakouských hranic a leží v v SO ORP Znojmo. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 860 obyvatel. Velikost obce činí 1 931 ha.

Polohou kolem 200 m n. m. je částí Jižní Moravy, kde jsou velmi dobré podmínky pro pěstování zeleniny a vinné révy. Jižní stranou obce protéká řeka Dyje, která se svými pěknými meandry je vhodná ke koupání a rybaření.

Dyjakovice_uzemi

Katastrální území obce Dyjákovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Na území obce se vyskytují říční a nivní sedimenty-hlína, písek, štěrk. Z hlediska půd se v okolí Dyje nachází fluvizemě, na okolních polích a v obci pak černozemě. Obec spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Dyje s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf je zde tedy rovinatý, na severu se mírně zvedá do pahorkatiny. 

Krajina kolem řeky je komplexem zachovalých lužních lesů a jiných mokřadních stanovišť. Nachází se zde také jedna evropsky významná lokality a to Meandry Dyje.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha obce Dyjákovice činí 1 931 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Dyjákovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 428,9 ha 74,0 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 51,1 ha 2,6 %
Zahrady 24,7 ha 1,3 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 6,3 ha 0,3 %
Lesní půda 225,6 ha 11,7 %
Vodní plochy 38,4 ha 2,0 %
Zastavěné plochy 20,6 ha 1,1 %
Ostatní plochy 135,4 ha 7,0 %
Celková výměra k.ú. 1 931 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá obec do teplé oblasti T4. Tato oblast se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem, s mírnou, teplou a suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je zde kolem 9-10 °C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300 až 350 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60