Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Hrdějovice je při povodni ohrožováno zhruba 134 budov, které trvale obývá zhruba 220 obyvatel, z toho 25 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Hrdějovice - agregované

Ohrožené objekty na území obce Hrdějovice s vyznačeným záplavovým územím

 

 

Ohrožené objekty na území obce Hrdějovice s vyznačeným záplavovým územím

 

Ohrožené objekty na území obce Hrdějovice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekty, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se ČOV Hrdějovice.
Ohrožující objekty na území obce Hrdějovice
Kontaminovaná místa na území obce Hrdějovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Hrdějovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Hrdějovice u předsedy povodňové komise obce.