Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Hrdějovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hrdějovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Hrdějovice spadá, z hlediska správy vodních toků, do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik.

Vodohospodářsky významné vodní toky na území obce hydrologicky náleží k hlavnímu povodí Vltavy (dílčí povodí 1-06-03 Vltava pod Malší).

Hydrografické schéma rozhodujícího území obce je tvořeno páteřním úsekem Kyselé vody od zaústění Rudolfovského potoka (Čertíka) po její ústí do Vltavy.

Oblasti katastru obce podél pravého břehu Vltavy jsou do Vltavy odvodňovány prostřednictvím koryta Dobrovodské stoky (potoka) nebo pomocí bezejmenných stok či přímým sklonem území.

Území katastru obce vymezené od komunikace do Hluboké - Zámostí v linii paty kopce pod Hosínem k Opatovicím je odvodňováno Opatovickou stokou, zaústěnou již mimo katastr v Hluboké – Zámostí do Vltavy.

Východní část katastru obce blíže obce Borek je pak odvodňováno území podél Pražské silnice do Kyselé vody nad přítokem Rudolfovského potoka (Čertíka).

Nejdůležitější vodní tok protékající územím obce je Kyselá voda. Vodní tok pramení v nadmořské výšce 530 m mezi místními částmi Lhotice a Kolný – obě jsou částí města Lišov. Na katastru obce protéká intravilánem částí obce Hrdějovice a Opatovice. Kyselá voda se vlévá zprava do Vltavy u Opatovic v nadmořské výšce 371 m. Délka vodního toku činí 14,81 km. Povodí toku Kyselá voda tvoří poměrně rozsáhlé území o ploše bezmála 54 km2, zahrnující severní a východní svahy ohraničující Budějovickou pánev. Nejvýznamnějším přítokem je Rudolfovský potok, známý též jako Čertík, který se vlévá do Kyselé vody mezi Nemanicemi a Borkem. Zejména v povodí Rudolfovského potoka najdeme vysoký podíl zástavby a zpevněných ploch, do toku také ústí potrubí z odlehčovacích komor kanalizací.

Díky konfiguraci a svažitosti terénu v horní a střední části povodí dochází ke vzniku přívalových srážek o vysoké intenzitě v krátkém časovém období (řádově desítky mm za 2 – 5 hod). Vzestupu povodně dále napomáhají napřímené úseky toků v rámci meliorací v 70. a 80. letech a scelení pozemků s případným nevhodným či nevyhovujícím agrotechnickým obhospodařováním.

Podélný sklon vodního toku Kyselá voda

Územím obce protéká i závěrečný výústní úsek Dobrovodského potoka nazývaný zde Dobrovodská stoka. Jedná se o úsek mezi ř. km 0,00 až 1,26, kde stoka vytéká z bývalého dnes odstaveného vltavského suchomelského ramene po její vyústění do Vltavy pod jezem České Vrbné. Tento úsek koryta byl proveden v šedesátých letech minulého století v rámci výstavby městské ČOV a pohyblivého jezu České Vrbné. Byl tak odstaven původní vltavský meandr u Suchomela, kam byl Dobrovodský potok zaústěn a vyvstala nutnost jeho zaústění prodloužením koryta souběžně s Vltavou pod nový jez.

Území obce mezi tokem Kyselé vody a komunikací v patě svahu do Hluboké Zámostí, odvodňuje systém stok s páteřní Opatovickou stokou, zaústěnou již mimo katastr pod jez v Hluboké nad Vltavou. Opatovická stoka protéká plochým územím nivy Vltavy a po trase „sbírá“ krátké příčné bezejmenné vodní toky či strouhy především z odvodnění svahu hosínského kopce „Račice“. Tyto toky, vedené v lesnatém porostu, jsou velmi příkrého sklonu, podcházejí ve své trase linii železnice a patní komunikace a vzhledem ke svému stavu koryta nesou i nezanedbatelné množství plavenin. Průběh povodní na těchto tocích je zpravidla velmi rychlý od doby příčinné srážky. Celková délka Opatovické stoky činní 4,75 km. V jižní části se nachází vodní tok Dobrovodský potok (stoka) a severovýchodní částí území protékají přítoky Opatovické stoky. Dále jižní částí protéká i bezejmenný vodní tok, který současně tvoří pravostranný přítok Vltavy.

Zájmový úsek Vltavy podél hranice katastru obce cca ř. km 229,168 až 233,950 zahrnuje úseky jezových zdrží České Vrbné (do území katastru zasahuje plavební komory na PB) a Hluboká nad Vltavou. Jedná se tedy převážně o úseky se vzdutím hladiny. Tok v zájmovém úseku je překročen jedním železničním mostním objektem, kdy příjezd k mostu je veden po vysokém násypu přehrazující ploché území inundace a koncentrující vodu pouze do mostního profilu. Koryto toku je v území stabilizované a opevněné, prvorepublikové úpravy do dnešní trasy odstranily mj. meandr pod Opatovicemi v místě dnešního zaústění Kyselé vody.

Pravobřežní inundace Vltavy v úseku pod Bavorovicemi je velmi široká, zasahující až k linii místní komunikace do Hluboké – Zámostí. Inundace je příčně přehrazena násypem příjezdové komunikace k Opatovicím, zástavbě mírně vyvýšené v rámci plochy inundace. V úseku jezové zdrže České Vrbné je zdrž po hraně koryta ohrázována. Těleso hráze bylo však ze vzdušní strany zpravidla výrazně rozšířeno výkopkem v návaznosti k souběžné hraně koryta Dobrovodské stoky. Z plochy záplavového území toku je svou obvodovou ochranou vyčleněn i areál českobudějovické ČOV umístěný na katastru obce.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Vltava

Místo profiluř. km   Q[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A České Budějovice, Vltava 238,8 25,6 172 350 452 751 908

 

Vodní toky na území obce Hrdějovice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Hrdějovice

Přehled vodních děl na území obce Hrdějovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Hrdějovice se nachází jedno vodní dílo. Jedná se o rybník Kyselá voda v severozápadní části území, který je napájený stejnojmenným vodním tokem a spadá do IV. TBD kategorie.