Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Hrdějovice.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise obce Hrdějovice.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP České Budějovice.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území obce Hrdějovice bude řídit povodňová komise obce Hrdějovice, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP České Budějovice.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Hrdějovice:

 • povodňové komisi ORP České Budějovice
 • povodňové komisi města Hluboká nad Vltavou
 • KOPIS HZS Jihočeského kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise obce Hrdějovice od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obcí Borek a Úsilné a města České Budějovice, které se nacházejí na vodních tocích nad obcí
 • povodňové komise ORP České Budějovice
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od HZS Jihočeského kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán obce Hrdějovice obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP České Budějovice
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pvl.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS Jihočeského kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise obce Hrdějovice.

Zahájení činnosti povodňové komise obce Hrdějovice včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán města Hluboká nad Vltavou
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností České Budějovice
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Jihočeského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik
 • Správce vodních toků - Povodí Vltavy, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta obce:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území obce Hrdějovice
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území obce Hrdějovice
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území obce Hrdějovice
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise nebo pověřený člen PK

Povinnosti povodňové komise obce Hrdějovice:

 • řeší povodňovou situaci na území obce v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území obce Hrdějovice
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňové komisi města Hluboká nad Vltavou, ležící níže na vodním toku a povodňové komisi ORP České Budějovice
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území obce Hrdějovice
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech obce Hrdějovice
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území obce Hrdějovice
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území obce Hrdějovice
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území obce Hrdějovice
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území obce Hrdějovice
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území obce Hrdějovice
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti obce, vyžádá další pomoc u HZS Jihočeského kraje a u povodňového orgánu ORP České Budějovice
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území obce Hrdějovice
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území obce Hrdějovice
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území obce Hrdějovice (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území obce Hrdějovice
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území obce Hrdějovice
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území obce Hrdějovice a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území obce Hrdějovice
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území obce Hrdějovice

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka České Budějovice (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Vltavy, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 5. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice
 6. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení České Budějovice
 7. Složky Armády ČR
 8. Orgány ochrany veřejného zdraví
 9. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
 10. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Obec provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a informačního systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící / vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům / byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuace (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí (týká se především ohrožujících objektů uvedených v kapitole Charakteristika ohrožených objektů):

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.