Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hrdějovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
 
Přímý výkon správy toku: 
PS 6 - Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 683 162
Úsekový technik: Ing. Miroslav Čihák
Tel.: 387 683 166
E-mail: miroslav.cihak@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Hrdějovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vltava - pouze okrajově, do katastru zasahuje ZÚ 10100001 1-07-05-0010-2-00 
Kyselá voda 10100512 1-06-03-0550-0-00, 1-06-03-0570-0-00
Dobrovodský potok 10100612 1-06-03-0051-0-00
Opatovická stoka 10251584 1-06-03-0600-0-00
ZVHS 106030570/5 12000575 1-06-03-0570-0-00, 1-06-03-0600-0-00
LBP Vltavy obč. tok 10258963 1-06-03-0600-0-00
Bezejmenný tok 10258540 1-06-03-0052-0-00
Bezejmenný PB přítok č. 004 Kyselé vody od pramene JV od kóty 398 10239670 1-06-03-0570-0-00