Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP České Budějovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Hrdějovice.

Osoby na území obce Hrdějovice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření některých komunikací. Je proto nutné, pomocí hlídkové služby, průběžně sledovat vývoj povodňové i dopravní situace a případně tak trasy evakuací korigovat. Dopravní omezení se může vyskytnout na významných dopravních uzlech - křižovatka na výjezdu od Opatovic, křižovatka Na návsi a v Luční ulici. » Objízdné trasy budou stanoveny operativně povodňovou komisí obce ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Hrdějovice
Objízdné trasy na území obce Hrdějovice

Dopravní omezení » a objízdné trasy » v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.