Charakteristika zájmového území

Obec Hrdějovice se nachází v Jihočeském kraji a náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 1 510 obyvatel. Rozloha obce je 882 ha. Obec Hrdějovice se skládá ze dvou částí, a to z Hrdějovic a Opatovic. V katastru se kromě zástavby nachází i několik průmyslových či obchodních areálů. Severní část obce Hrdějovice je tvořena především rodinnými domy se zahradami. V jižní části má zástavba charakter mimo jiné tradičních statků protáhlého tvaru se dvory. Tento charakter převažuje i v části obce Opatovice.

Katastrální území obce Hrdějovice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Obec leží v nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se drtivá většina území nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Jihočeská pánev, celku Českobudějovická pánev, podcelku Blatská pánev a okrsku Zlivská pánev. Pouze severovýchodní výběžek spadá do celku Třeboňská pánev, podcelku Lišovský práh a okrsku Hlubocká pahorkatina

Okrsek Zlivská pánev je složená převážně z kaolinických pískovců a slepenců, při jihozápadním okraji pánve je úzká tektonicky odloučená hrásťová kra biotitické žuly a leukokrátní ruly moldanubika. Rozloha pánve je 262,79 km2. Nachází se zde rovinný, převážně erozně denudační povrch na dně tektonické sníženiny, vyskytuje se zde velké množství rybníků a mrtvých ramen potoků. Jedná se o území málo zalesněné s výskytem 3. - 4. vegetačního stupně.

Okrsek Hlubocká pahorkatina je plochá pahorkatina s rozlohou 80,35 km2, kde se vyskytuje erozně denudační povrch kerné stavby se zbytky snížené holoroviny. Nejvyšším bodem je vrchol U hromady (537 m n. m.). Vyskytuje se zde 3. - 4. vegetační stupeň a území je středně zalesněno.

Území obce Hrdějovice je z geologického hlediska tvořeno především pískem a štěrkem, který se vyskytuje v západní části území. Podél vodních toků se vyskytují nivní sedimenty. Východní část území tvoří především pískovce, slepence, jílovce a prachovce.

Terén v obci Hrdějovice je výrazně rovinatý, zejména severozápadní část území se celá vyskytuje v nadmořské výšce okolo 375 m. Východní cíp katastru se vyskytuje v nadmořské výšce od 390 do 450 m. V území se nevyskytuje žádný významnější vrchol. 

Digitální model reliéfu na území obce Hrdějovice

Z hlediska sklonitostních poměrů je studované území poměrně jednotvárné a spadá do sklonitostních kategorií s mírným sklonem. Větší sklonitost nacházíme pouze v oblastech zaříznutých údolí vodních toků.

 

Sklonitostní poměry na území obce Hrdějovice

 

Struktura půdního fondu

V území obce Hrdějovice se vyskytují zejména nivní půdy, podél vodních toků se pak nachází půdní typ glej. Severně od intravilánu se vyskytují majoritně hnědé půdy kyselé či hnědé půdy kyselé oglejené.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 882,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují

Využití pozemků v obci Hrdějovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 524.2 ha 59.4 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 19.0 ha 2.32 %
Sady 0.0 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 112.8 ha 12.7 %
Lesní půda 47.5 ha 5.4 %
Vodní plochy 18.9 ha 2.1 %
Zastavěné plochy 25.4 ha 2.9%
Ostatní plochy 134.5 ha 15.2 %
Celková výměra k.ú. 882.3 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Hrdějovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn je v polovině území v intervalu 551 – 600 mm a v druhé polovině území v intervalu 601 – 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplých klimatických oblastí MT9 a MT11.

Oblast MT9 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým. Přechodné období je krátké, s mírným až mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Oblast MT11 se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým. Přechodné období je krátké, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika chladné podoblasti MT9 a MT11

Klimatické charakteristiky MT9 MT11
Počet letních dnů 40 až 50 40 až 50
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130 110 až 130
Počet ledových dnů 30 až 40 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 až -4 -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 až 18 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7 7 až 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 až 120 90 až 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 až 450 350 až 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300 200 až 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80 50 až 60
Počet zamračených dnů 120 až 150 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50 40 až 50