Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Holešov nejsou při vzniku povodní ohrožované žádné objekty. Pouze v minulosti byly zaznamenané povodně, při níž bylo zaplaveno celkem 39 obytných budov, které v současnosti obývá zhruba 118 obyvatel, z toho 16 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci).  »
Ohrožené objekty na území města Holešov - agregované

Ohrožující objekty

Na území města Holešov se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
V blízkosti toku se v místní části Všetuly nachází průmyslová oblast a ČOV Holešov. V roce 1997 došlo k zatopení některých průmyslových areálů - NAVOS, a.s., TOSTA (bývalý Dřevopodnik) a areálu bývalého cukrovaru ve Všetulích.
Ohrožující objekty na území města Holešov
Na území města Holešov se vyskytují 4 kontaminovaná místa. Ani jedno neleží v blízkosti toku. Avšak je důležité tyto místa sledovat, hlavně odkaliště firmy Benzina s.r.o.
Kontaminovaná místa na území města Holešov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Holešov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Holešov u předsedy povodňové komise města.