Charakteristika zájmového území

Město Holešov leží ve Zlínském kraji a je zároveň jedním z jeho správních obvodů. Město Holešov se dále skládá z celkem 5 městských částí a to Dobrotice, Količín, Tučapy, Všetuly a Žopy. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 11 623 obyvatel. Celková rozloha katastrální území města Holešov činí 3 396 ha. 

Katastrální území města Holešov

Využití pozemků ve městě Holešov (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 67,4 %
Orná půda 57,5 %
Zahrady a ovocné sady 4,7 %
Trvalé travní porosty 5,2 %
Lesní půda 9,7 %
Zastavěné plochy 3,9 %
Vodní plochy 1,6 %
Ostatní plochy 17,4 %
Celková výměra k. ú. 3 396 ha

Město Holešov leží na Holešovské plošině, která má velmi zemědělským charakter. Město leží přibližně ve 250 m n.m. Nejvyšším místem je vrchol Lysina (598 m n.m.) a nejnižším je ústí řeky Rusavy (cca 200 m n.m.). Současná vegetace je do značné míry pozměněna a negativně ovlivněna člověkem. Z celkové katastrální rozlohy města je celých 67,4 % tvořeno zemědělskou půdou.

 

Město Holešov se zvýrazněnými vodními toky na leteckém snímku

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se katastrální území města dělí do dvou oblastí. Zejména místní část Dobrotice spadá do soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, zatímco ostatní místní části spadají do oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Hornomoravský úval.

Geologicky je sledované území tvořeno v nivě toků hlínou, štěrkem a pískem, na které navazuje spraš a v oblastech s nejvyšším sklonem je podloží tvořeno pískovcem či jílovcem. Půdy nacházející se na území města jsou v nivě toků fluvizemě. Na ty navazují většinou hluboké černozemě či černice. V oblastech s vyšším sklonem se často vyskytují také kambizemě.

Hospodářská činnost člověka silně zasáhla do přírodních procesů a zesílila erozní procesy. Výsledkem toho je splach zeminy, vznik erozních rýh, zanášení údolí, sesuvy půdy na svažitých pozemcích a záplavy.

Klimatické charakteristiky

Území města Holešov spadá převážně do dvou klimatických oblastí T2 a MT10. Malá část východního území se dále nachází i v klimatické oblasti MT7. Teplá klimatická oblast T2 se vyznačuje dlouhým a teplým létem, s velmi krátkým mírně teplým jarem a podzimem a krátkou mírnou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Mírně teplá klimatická oblast MT10 má dlouhé, teplé a mírně suché léto s velmi suchou, krátkou a mírně teplou zimou.

Charakteristika klimatických oblastí

Charakteristika
MT7
MT10 T2
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 50 - 60 40 - 50