Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Rusava je levostranný přítok řeky Moravy. Délka řeky je 29,2 km a povodí činí cca 147,5 km2. Rusava pramení v Hostýnských vrších na jižním úbočí vrchu Bukovina v přibližné nadmořské výšce 600 m n.m. Rusava protéká stejnojmennou obcí Rusava, několika dalšími vesnicemi a městy Holešov a Hulín. Do Moravy se vlévá pod Kroměříží v nadmořské výšce 187 m n.m. Průměrný průtok řeky při ústí do Moravy je 0,80 m3.s-1. Rusava má mnoho drobných přítoků. Nejvýznamnějším a nejvodnatějším přítokem je Ráztoka. Dalšími významnější přítoky řeky Rusavy jsou Stonáč a Roštěnka.

Vodní toky na území města Holešov

Tok Rusavy je v horní části nevyrovnaný a rychlý, který se postupem snižuje. Na vrchním toku dominuje hloubkový typ eroze, voda vytváří mnoho erozních tvarů - převážně strže. Střední tok je charakteristický tím, že zde přestává převládat erozní působení řeky a nanesený materiál je vlečen po dně. Od středního toku až k ústí do Moravy je Rusava silně regulována. Vodní toky tak mají rovnoběžný charakter. Úsek Dobrotice-Holešov-Všetuly byl regulován po ničivé povodni roku 1910 (regulace byla stavebně dokončena až po 1. světové válce). Díky novým vysokým a zpevněným břehům tak město Holešov během 20. století uniklo několika dalším povodním, včetně "stoleté" povodně v roce 1997, která v rámci města postihla jen pár domů na řídce osídleném pravém břehu.

Podélný profil Rusavy

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Rusava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava 22,70 0,23 4,7 -- 12,4 17,2 -- 31,9 40
dolní část Dobrotic ř. km 17 17,0   9,5 14 22 28 34 43 52

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro včasné varování města slouží na řece Rusava hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava. Pro lepší informovanost lze sledovat dva hlásné profily na Rusavě v obci Brusné a poté i vývoj povodňové situace na toku Zhrta v obci Jankovice, protože tento tok se vlévá do řeky Rusavy, a může tak přispět k navýšení hladiny Rusavy.
Hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava se nachází v obci Chomýž, na pravém břehu řeky Rusavy v ř. km 22,7. Při vyhlášení jakéhokoliv stupně povodňové aktivity nastane tentýž povodňový stupeň v Dobroticích za 1,5 - 2,5 hod, v Holešově za 2-3 hod. Provozovatelem je ČHMÚ Brno. Příjemcem informací o vývoji vodního stavu je obec Chomýž, která poté varuje obce dole pod tokem (Jankovice, Holešov, Třebětice), ORP Bystřice pod Hostýnem, ORP Holešov, Povodí Moravy a KOPIS HZS Zlín. Platnost SPA je od obce Chomýž po ústí řeky do Moravy. »
Hlásný profil kat. C Jankovice, Zhrta leží na východní hranici katastru obce. Vodoměrná stanice opatřená ultrazvukovou sondou a vodočetnou latí leží na mostu místní komunikace spojující Jankovice s Chomýží. Provozovatelem je obec Jankovice, která je zároveň i příjemcem výstražných zpráv. Ta poté kontaktuje obce pod tokem (Holešov, Třebětice) a ORP Holešov. »
Pro lepší informovanost lze využít i data ze dvou hlásných profilů v obci Brusné. Prvním je hlásný profil kat. C Brusné, Rusava - lávka u objektu č.p. 96. Tento hlásný profil, ve formě barevných značek na opevnění toku, se nachází na lávce na kraji intravilánu obce u č.p. 96. Dalším hlásným profilem je hlásný profil kat. C Brusné, Rusava - most Pod hradem. Tento hlásný profil je umístěn na mostu pod hradem Křídlo, je vybaven hladinoměrem, vodočetnou latí a data jsou přenášena dále. Oba dva hlásné profily spravuje obec Brusné, která je zároveň příjemcem zpráv o vývoji povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.»

K vizuální kontrole vývoje povodňové aktivity slouží městu Holešov značky PA toků na mostech a lávkách. Ze značek lze odečíst, o kolik cm stoupla voda za určitý časový úsek. Značky jsou od sebe vždy vzdáleny 10 cm a tloušťka čáry je 4 cm. Čísla 1 - 6 (v případě Žopky 1 - 3) označují pořadové číslo čáry. První žlutá barva značí 2. stupeň SPA a červená 3. stupeň SPA.
Rusava:

  • k.ú. Dobrotice - prvním místem je lať na mostě u starého mlýna, s tím, že červenou čárou je vyznačena hranice, kdy se voda začíná vylévat z koryta. Při 1. SPA musí dojít k umístění zpětné klapky na protipovodňovou hrázku u mostu na komunikaci směr Jankovice. Druhým místem jsou značky na betonovém korytě u mostu na komunikaci směr Jankovice
  • k.ú. Holešov - značky na betonové lávce do ul. U Rusavy
  • k.ú. Količín - značky na betonovém mostě před Količínem
Žopka:
  • k.ú. Žopy - značky na betonovém mostě u č.p. 123
Rymický potok:
  • k.ú. Tučapy - značky na betonovém mostě směr Prusinovice »
Hlásné profily směrodatné pro území města Holešov

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.