Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Jankov je při povodni ohrožováno zhruba 10 budov, z toho 6 leží přímo v záplavovém území a 4 byly stanoveny na základě předchozích zkušeností. V 8 budovách má přihlášené trvalé bydliště 40 lidí, ze kterých 3 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP).  Mezi ohrožené objekty dále patří budovy společnosti LÍŠNO a.s., kde se běžně nachází 8 osob a zámek v Odlochovicích, kde působí Integrované centrum sociálních služeb. Zde je ubytovací kapacita 154 lůžek, která jsou stále obsazena. Všechny osoby zde ubytované patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP).  Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Jankov - agregované

Ohrožené objekty na území obce Jankov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Jankov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Jankov 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků nebo v těsné blízkosti se nachází dva ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čistírnu odpadních vod a malou vodní elektrárnu. »
Ohrožující objekty na území obce Jankov
Kontaminovaná místa na území obce Jankov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Jankov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Jankov u předsedy povodňové komise obce.