Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Votice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Jankov.

Osoby na území obce Jankov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách a při přelití vody z rybníka Hrad může dojít k většímu zaplavení komunikací zhruba na 3 místech. Z minulých zkušeností může dojít k uzavření silnice III/1114 u křižovatky se silnicí druhé třídy č. 150 (červen 2013). Kritická situace je také v Odlochovicích pod zámkem na komunikaci směr Podolí. Zde záleží na typu povodně, největší riziko představuje povodeň z přívalových dešťů velkých úhrnů, kdy půda byla v předchozích dnech ve velké míře nasycena. Kvůli proměnlivým podmínkám na tocích není možné stanovit konkrétní objízdnou trasu. Objízdná trasa bude stanovena povodňovou komisí obce v součinnosti s povodňovou komisí ORP a Policií ČR. Na základě stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik k povodňovému plánu byly stanoveny evakuační trasy z jednotlivých ohrožených objektů. Evakuační trasy jsou vyznačeny v mapě povodňového plánu. »
Dopravní omezení na území obce Jankov
Objízdné trasy na území obce Jankov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.