Charakteristika zájmového území

Obec Jankov se nachází v jižní části Středočeského kraje, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Votice. K 1. 1. 2023 bylo v obci evidováno 922 obyvatel. Rozloha obce je 2 980,6 ha.

Katastr obce se skládá ze dvou oddělených území. Jedno je tvořeno částmi Bedřichovice, Čestín, Jankov, Jankovská Lhota, Otradovice a Pičín. Druhé je tvořeno částmi Čečkov, Nosákov, Odlochovice a Podolí. Obec leží ve zvlněné krajině. Intravilánem protéká několik vodních toků, z nichž nejvýznamnější je Chotýšanka a Zvěstovský potok. Kromě těchto dvou zde pramení další tři bezejmenné vodní toky a dále dva bezejmenné vodní toky do katastru zasahují z okolních obcí.

Katastrální území obce Jankov

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se území obce nachází v Česko-moravské soustavě, podsoustavě Středočeská pahorkatina, celku Vlašimská pahorkatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje kolem 500 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 587 m n. m.

Na území obce jsou nejvíce zastoupeny ruly a pararuly, v okolí toku Chotýšanka se vyskytují kamenité až hlinito-kamenité sedimenty.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2 980,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Katastr obce pokrývá převážně zemědělská půda a z ní největší plochy zaujímá orná půda. V rámci zbylé plochy jsou nejvýznamnější lesy (667,3 ha, tj. 22,4 %) a trvalé travní porosty (394,8 ha, tj. 13,2 %). Dále se zde nacházejí ostatní plochy (135,5 ha, tj. 4,5 %), vodní plochy (59,8 ha, tj. 2,0 %), zahrady (41,2 ha, tj. 1,4 %), zastavěná plocha (32,0 ha, tj. 1,1 %) a sady (5,1 ha, tj. 0,2 %). 

Využití půdy na území obce Jankov (dle ČSÚ, k 31. 12. 2022)

Využití půdy Plocha Zastoupení
Orná půda 1 644,9 ha 55,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 41,2 ha 1,4 %
Sady 5,1 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 394,8 ha 13,2 %
Lesní půda 667,3 ha 22,4 %
Vodní plochy 59,8 ha 2,0 %
Zastavěné plochy 32,0 ha 1,1 %
Ostatní plochy 135,5 ha 4,5 %
Celková výměra k. ú. 2 980,6 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Jankov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 700 mm.

Vzhledem ke své rozlehlosti spadá katastrální území dle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) do tří klimatických oblastí. Největší část pokrývá mírně teplá oblast MT5, dále sem okrajově zasahuje MT3 a MT7. Podnebí je tak charakterizováno normálně dlouhým až krátkým a mírně chladným létem, normálně dlouhým a mírným přechodným obdobím, normálně dlouhou a mírně chladnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600–650 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 5–8 °C.

Charakteristiky vybraných klimatických oblastí dle Quitta

Charakteristika MT3 MT5 MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60 40 - 50