Charakteristika zájmového území

Obec Koroužné se nachází v kraji Vysočina, necelých 10 km od města Bystřice nad Pernštejnem, které je současně jeho obcí s rozšířenou působností. Nadmořská výška v obci se pohybuje od 335 m n. m. v údolní nivě Svratky až po 587 m n. m., což je kóta vrchu Jahodná. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 261 obyvatel.

Obec Koroužné je tvořena následujícími místními částmi:

  • Koroužné
  • Švařec
  • Kobylnice

Katastrální území obce Koroužné

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Hornosvratecká vrchovina a podcelku Nedvědická vrchovina. 

Z geologického hlediska se na území obce vyskytují převážně svory, doplněné částečně migmatitem, ortorulou, sprašovou hlínou, paralulou. Kolem vodních toků se pak vyskytuje hlína, písek, štěrk.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 626,15 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (334,63 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména trvalý travní porost (135,14 ha), ostatní plochy (66,77 ha) a orná půda (51,29 ha). 

Využití pozemků v obci Koroužné (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 51,29 ha 8,2 %
Zahrada 13,46 ha 2,1 %
Ovocný sad 2,69 ha 0,4 %
Trvalý travní porost 135,14 ha 21,6 %
Lesní pozemek 334,63 ha 53,4 %
Vodní plocha 14,7 ha 2,3 %
Zastavěná plocha a nádvoří 7,47 ha 1,2 %
Ostatní plocha 66,77 ha 10,7 %
Celková výměra k. ú. 626,15 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace leží území obce na rozhraní mírně teplých klimatických podoblastí MT3 a MT9.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a MT9

Charakteristika MT3 MT9
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50