Charakteristika zájmového území

Obec Koroužné se nachází v kraji Vysočina, necelých 10 km od města Bystřice nad Pernštejnem, které je současně jeho obcí s rozšířenou působností. Nadmořská výška v obci se pohybuje od 335 m n. m. v údolní nivě Svratky až po 587 m n. m., což je kóta vrchu Jahodná. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 261 obyvatel.

Obec Koroužné je tvořena následujícími místními částmi:

  • Koroužné
  • Švařec
  • Kobylnice

Katastrální území obce Koroužné

Struktura půdního fondu

Využití pozemků v obci Koroužné (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 51,29 ha 8,2 %
Zahrada 13,46 ha 2,1 %
Ovocný sad 2,69 ha 0,4 %
Trvalý travní porost 135,14 ha 21,6 %
Lesní pozemek 334,63 ha 53,4 %
Vodní plocha 14,7 ha 2,3 %
Zastavěná plocha a nádvoří 7,47 ha 1,2 %
Ostatní plocha 66,77 ha 10,7 %
Celková výměra k. ú. 626,15 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace leží území obce na rozhraní mírně teplých klimatických podoblastí MT3 a MT9.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a MT9

Charakteristika MT3 MT9
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50