Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Bystřice nad Pernštejnem.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Koroužné.

Osoby na území obce Koroužné budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodni na toku Svratka může dojít k zaplavení a uzavření silnice II/387 mezi Záskalím a Borovcem a téže komunikace v celém intravilánu Koroužného. V Záskalí bude pravděpodobně znemožněn přístup na pravý břeh k č. p. 3 a 29. V Koroužném budou též zasaženy místní komunikace - především na pravém břehu. V případě znemožnění evakuace občanů z pravého břehu mohou využít lesních cest směrem na Kobylnice a Pivonice. Tyto cesty jsou ovšem sjízdné jen terénním automobilem.
Při přívalových srážkách v povodí menších vodních toků lze předpokládat občasné vybřežení a rozliv po souběžných komunikacích. Jedná se především o silnice směr Bolešín a Lhota u Olešnice (Tresenský potok). Silnice III/3872 Švařec - Brťoví (Brťovský potok) a silnice III/3871 Záskalí - Čtyři Dvory (Záskalský potok). Objízdné trasy budou vedeny operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí obce Koroužné ve spolupráci s Policí ČR. »
Dopravní omezení na území obce Koroužné
Objízdné trasy na území obce Koroužné

 

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.