Odtokové poměry

Vodní tok Krounka má na území obce Krouna oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 14,947 - ř. km 21,440, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Pardubického kraje a nabývá platnosti od 07.09.2022 (č. j. KrÚ 65948/2022). »
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Krounky, a jejího levostranného přítoku, Rychnovského potoka. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Záplavové území a aktivní zóna na území obce

 

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území obce Krouna bylo stanoveno několik míst, která mohou omezovat odtokové poměry - lávky, mosty, propustky. »
Místa omezující odtokové poměry na území obce Krouna

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Při intenzivních lokálních srážkách jsou některé části obce ohrožovány splachy z okolních polí na svazích. Často také dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a k ucpání propustků. Jedná se zejména o okrajové části intravilánu Krouny či místní část Rychnov. »
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Krouna

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Krouna metodou kritických bodů

Charakteristika kritických bodů na území obce Krouna

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
10 107 795 6,516 % 53,013 % 74,77 ha
10 107 480 6,033 % 96,01 % 56,55 ha
10 107 481 7,304 % 43,233 % 344,26 ha
10 107 486 7,672 % 1,316 % 403,38 ha
10 107 479 4,075 % 62,213 % 52,54 ha
10 107 485 5,622 % 0,076 % 132,96 ha
10 108 269 8,192 % 0 % 151,99 ha
10 107 879 6,382 % 55,354 % 38,48 ha
10 107 880 8,318 % 31,876 % 185,98 ha
Na území obce Krouna bylo stanoveno devět kritických bodů:
 • Kritický bod 10107795 - bod se nachází v místní části Oldřiš východně od intravilánu části Krouna.
 • Kritický bod 10107480 - bod se nachází v severozápadní části zastavěné části obce Krouna v těsné blízkosti místní nádrže.
 • Kritický bod 10107481 - bod se nachází na západním okraji centrální části intravilánu Krouny, jižně od silnice první třídy č. 34.
 • Kritický bod 10107486 - bod se nachází na jihozápadním okraji intravilánu Krouny v blízkosti silnice II/354.
 • Kritický bod 10107479 - bod se nachází na severovýchodní hranici intravilánu Krouny v blízkosti vlakového nádraží a západně od Panského rybníka.
 • Kritický bod 10107485 - bod se nachází na jihovýchodním okraji intravilánu obce Krouna v těsné blízkosti zemědělského areálu.
 • Kritický bod 10108269 - bod se nachází na severozápadním okraji intravilánu místní části Čachnov na hranici lesního porostu a orné půdy.
 • Kritický bod 10107879 - bod se nachází na jižním okraji místní části Rychnov v blízkosti zemědělského areálu.
 • Kritický bod 10107880 - bod se nachází na jihovýchodní hranici místní části Rychnov na styku lesního porostu a orné půdy.

pp1

Ohrožení přívalovou povodní v místní části Oldřiš

 

pp2

Ohrožení přívalovou povodní v severní části obce

 

pp3

Ohrožení přívalovou povodní v jižní části obce

 

pp4

Ohrožení přívalovou povodní na horním toku Krounky

 

pp5

Ohrožení přívalovou povodní v místní části Čachnov

 

pp7

Ohrožení přívalovou povodní v místní části Rychnov

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Krouna. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území obce Krouna

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Krouna mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Krouna

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům
Na území obce Krouna nalezneme řadu drobných vodních nádrží, které však nemají významný vliv na odtokové poměry. Největší nádrží je Panský rybník, rybník Malá Krouna a rybníček v místní části Rychnov. »
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Krouna

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Protipovodňová opatření

Na toku Krounky byla od ř. km 19,075 (průtok pod budovou OÚ) provedena kapacitní úprava koryta. »
Protipovodňová opatření na území obce Krouna