Charakteristika zájmového území

Obec Kostelec leží v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 3 km severozápadně od Kyjova na potoku Malšinka, který pramení mezi obcemi Kostelec a Čeložnice. Ve městě Kyjov se Malšinka vlévá do Kyjovky. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 889 obyvatel. Velikost katastrálního území obce činí 507 ha. V obci se nachází pošta, knihovna, mateřská a základní škola, multifunkční hřiště a různé druhy spolků.

Katastrální území obce Kostelec

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 507 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (355,4 ha). Půdní pokryv tvoří především hnědozem modální, podél toku černice glejová karbonátová. Na území obce se nachází především spraše a sprašové hlíny, podél toků hlíny, štěrky a písky. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 210 po 290.

Využití pozemků v obci Kostelec (k 31. 12. 2020 dle ČSÚ)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 355 ha 70 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 23 ha 4.5 %
Zahrady 19 ha 3.7 %
Sady 7 ha 1.4 %
Trvalé travní porosty 11 ha 2.2 %
Lesní půda 0 ha 0 %
Vodní plochy 12 ha 2.4 %
Zastavěné plochy 16 ha 3.2 %
Ostatní plochy 64 ha 12.6 %
Celková výměra k.ú. 507 ha 100 %


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Středomoravské Karpaty. Území obce Kostelec pak řadíme do celku Kyjovská pahorkatina, podcelku Mutěnická pahorkatina, okrsku Žádovická pahorkatina - členitá pahorkatina budovaná pannonskými písky, jíly, vzácně štěrky bzeneckého souvrství, v menší míře také sarmatskými písky, štěrky a jíly bílovického souvrství vídeňské pánve. V severní části oblasti, v podhůří Chřibů, vystupují z podloží horniny vsetínských a luhačovických vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurské skupiny příkrovů.

Klimatické charakteristiky

Klimaticky (podle klimatické klasifikace Quitta) spadá území obce Kostelec do oblasti T2. Oblast je charakterizována následně: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50

Na území obce Kostelec je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.