Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Lobodice je při povodni ohrožováno zhruba 130 budov s číslem popisným a 7 budov s číslem evidenčním ležících v záplavovém území řek Moravy a Bečvy, které trvale obývá zhruba 307 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Lobodice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází podzemní zásobník plynu, který by mohl být zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území obce Lobodice
Kontaminovaná místa na území obce Lobodice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Lobodice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Lobodice, u předsedy povodňové komise obce.