Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lobodice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lobodice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Lobodice se nachází na pravém břehu řeky Moravy a přímo obcí protéká Mlýnský náhon. Nedaleko severovýchodním směrem od Lobodic se nachází soutok Moravy a Bečvy. Nad Lobodicemi se nachází soustava Tovačovských rybníků a jezer, nejblíže obci jsou Skašovský rybník a Donbas.

Řeka Morava pramení pod vrcholem Kralického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 m n. m. Na českém území zaujímá délku 284 km a po dalších 70 km se vlévá do Dunaje. Plocha povodí Moravy činí 26 658 km2. V místě hlásného profilu kategorie A Olomouc – Nové Sady činí průměrný roční 26,4 m3s-1 a průměrný roční stav je 137 cm. Na jejím toku není vybudována žádná nádrž, přesto je její koryto významně regulované. Většina meandrů byla upravena a zkrácena, pouze s výjimkou oblastí Litovelského Pomoraví a Osypaných břehů.

Řeka Bečva vzniká soutokem dvou řek, a to Rožnovské Bečvy a vsetínské Bečvy v Krásnu nad Bečvou ve výšce 288 m n. m. Řeka má délku 61,5 km a její povodí zaujímá rozlohu 1620,2 km2. V místě hlásného profilu kategorie A Dluhonice její průměrný roční průtok činí 17,3 m3s-1 a průměrný roční stav je 143 cm. Koryto Bečvy je taktéž velmi upraveno a většina meandrů byla narovnána. V případě obou řek je důsledkem narovnání koryt časté rozvodnění a riziko povodní.

Základní hydrologické údaje vodních toků ovlivňujících odtokové poměry na území obce

TokMísto profiluř. kmkm2N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Morava Olomouc - Nové Sady 232,30 3323,59 135 238 319 476 551
Morava Kroměříž 193,7 7030,31 340 506 584 773 860
Bečva Dluhonice 9,30 1592,81 239 466 564 792 892
Blata Klopotovice 8,50 198,52 4,01 10,5 14,1 24,6 30
Valová Polkovice 5,10 433,18 13,4 27,1 33,9 51,5 59,9

 

Vodní toky na území obce Lobodice

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Lobodice

Přehled vodních nádrží na území obce Lobodice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Lobodice se nachází 1 vodní nádrž, jedná se o obecní rybník pojmenovaný Močidlo. V roce 2006 došlo jeho rozlivu v důsledku rozdílných výšek hladin rybníku a Mlýnského náhonu.