Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Lobodice se nachází na pravém břehu řeky Moravy a přímo obcí protéká Mlýnský náhon. Nedaleko severovýchodním směrem od Lobodic se nachází soutok Moravy a Bečvy. Nad Lobodicemi se nachází soustava Tovačovských rybníků a jezer, nejblíže obci jsou Skašovský rybník a Donbas.

Řeka Morava pramení pod vrcholem Kralického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 m n. m. Na českém území zaujímá délku 284 km a po dalších 70 km se vlévá do Dunaje. Plocha povodí Moravy činí 26 658 km2. V místě hlásného profilu kategorie A Olomouc – Nové Sady činí průměrný roční 26,4 m3s-1 a průměrný roční stav je 137 cm. Na jejím toku není vybudována žádná nádrž, přesto je její koryto významně regulované. Většina meandrů byla upravena a zkrácena, pouze s výjimkou oblastí Litovelského Pomoraví a Osypaných břehů.

Řeka Bečva vzniká soutokem dvou řek, a to Rožnovské Bečvy a vsetínské Bečvy v Krásnu nad Bečvou ve výšce 288 m n. m. Řeka má délku 61,5 km a její povodí zaujímá rozlohu 1620,2 km2. V místě hlásného profilu kategorie A Dluhonice její průměrný roční průtok činí 17,3 m3s-1 a průměrný roční stav je 143 cm. Koryto Bečvy je taktéž velmi upraveno a většina meandrů byla narovnána. V případě obou řek je důsledkem narovnání koryt časté rozvodnění a riziko povodní.

Základní hydrologické údaje vodních toků ovlivňujících odtokové poměry na území obce

TokMísto profiluř. kmkm2N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Morava Olomouc - Nové Sady 232,30 3323,59 135 238 319 476 551
Morava Kroměříž 193,7 7030,31 340 506 584 773 860
Bečva Dluhonice 9,30 1592,81 239 466 564 792 892
Blata Klopotovice 8,50 198,52 4,01 10,5 14,1 24,6 30
Valová Polkovice 5,10 433,18 13,4 27,1 33,9 51,5 59,9

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro účely vyhlašování stupňů povodňové aktivity na území obce Lobodice byl zřízen hlásný profil kategorie C na řece Moravě přímo v Lobodicích.
Pro území obce Lobodice je také platný předpovědní profil kategorie A na řece Moravě v Kroměříži.
V Polkovicích na řece Valová je hlásný profil kategorie B. Stupně povodňové aktivity pro tento profil jsou platné pro celý tok - i na území obce Lobodice.
Pro včasné informování o vývoji vodních stavů lze využít i hlásné profily kategorie A výše na tocích: v Olomouci - Nové Sady na Moravě a v Dluhonicích na Bečvě. A hlásné profily kategorie C v Tovačově na Moravě a v Troubkách na Bečvě.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Lobodice

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.