Charakteristika zájmového území

Obec Lobodice se nachází v Olomouckém kraji, okrese Přerov mezi městy Tovačov a Kojetín. Obec se dále dělí na části města Lobodice, Chrbov a Cvrčov. Obec leží v blízkosti komunikací č. 435 vedoucí na Olomouc, č. 434 spojující Přerov s Prostějovem a č. 367, která propojuje Prostějov s Kojetínem a dále Kroměříží. K 1. 1. 2019 v obci bydlelo 732 obyvatel, z toho 383 mužů a 349 žen.

Katastrální území obce Lobodice

Využití pozemků v obci Lobodice (k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Zastoupení Plocha [ha]
Zemědělská půda ZP celkem 64,5 % 463,7
Orná půda 60,6 % 436,2
Zahrady a ovocné sady 1,9 % 13,6
Trvalé travní porosty 1,9 % 13,9
Lesní půda 20,9 % 150,2
Zastavěné plochy 2,5 % 18,1
Vodní plochy 4,6 % 32,6
Ostatní plochy 7,5 % 54,6
Celková výměra k. ú. 100 % 719,3

Geologické a geografické charakteristiky

Geologické podloží je tvořeno nivními sedimenty. Kolem 7 metrů mocné souvrství štěrků je překryto 1-4 m mocnou vrstvou nivních hlín až jemných hlinitých sedimentů. Západní část obce leží na sprašových hlínách. Dle geomorfologického členění se území nachází v provincii Západní Karpaty, celku Hornomoravský úval a okrsku Středomoravská niva. Reliéf krajiny má charakter akumulační roviny, s minimální výškovou členitostí v nadmořské výšce okolo 200 m n. m. Půdní pokryv je tvořen ve východní části fluvizemí glejovou. V návaznosti na sprašové hlíny se v západní části obce vyskytují černozemě.

Klimatické charakteristiky

Průměrná roční teplota oblasti je 9–10°C a roční úhrn srážek 550–600 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T2.

Charakteristika klimatické oblasti T2, dle Quitta

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 – 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 – 170
Počet mrazových dnů 100 – 110
Počet ledových dnů 30 – 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 – (-3)
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 – 19
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50
Z hydrologického hlediska jsou nejvýznamnějšími toky Bečva a Morava. Podrobnější informace o tocích ovlivňujících území obce Lobodice jsou k dispozici v kapitole Hydrologické údaje a Přirozená povodeň.