Varovná opatření

Osoby v povodní ohrožené oblasti na území ORP Nové Město na Moravě jsou varovány těmito způsoby:

  • spuštěním varovného systému - varovný signál „všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
  • hlášením v místním rozhlase o nebezpečí povodně, předpokládaném ohrožení, včetně základních pokynů a opatření pro ohrožené obyvatele
  • telefonicky, SMS
  • osobním sdělením (pěší spojka, megafony)

Varování provádí povodňové orgány příslušných obcí (osoba pověřená předsedou povodňové komise), případně HZS, povodňová komise ORP Nové Město na Moravě, Policie ČR, případně jiný orgán.

Verbální informace (elektronická siréna)

  • Všeobecná výstraha: „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“
  • Nebezpečí zátopové vlny: „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

Příklady varovného hlášení a vyrozumění obyvatel pomocí místního rozhlasu:

"Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce (jméno obce) byl v obci vyhlášen druhý (třetí) stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti (ohrožení)."

"Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevy, rychlého tání sněhu) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území (konkretizovat ulice), aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle povodňových plánů. Žádáme občany, aby započali zabezpečovací práce na svých nemovitostech, vyvezli dopravní prostředky ze suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty ze suterénů a přízemí do výše položených míst (podlaží)."

"Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v obci (jméno obce)."

"Hrozí přívalová povodeň, zanechte veškeré činnosti a opusťte záplavové území."

"Vyzýváme dobrovolníky z řad občanů, aby se dostavili na určené místo s nářadím (pily, sekery, lopaty...) aby byli k dispozici povodňové komisi."

"Vyzýváme občany z určených částí, aby hlásili povodňové komisi na telefonní číslo aktuální povodňovou situaci v těchto místech."

"Vyzýváme občany, aby odstraňovali z dešťových vpustí, vtoků do kanalizace nečistoty a udržovali je funkční. Žádáme občany, aby hlásili povodňové komisi místa poškození kanalizace, výtok vody z kanalizace přes poklopy a jiné anomální jevy."

"Vyzýváme občany v postižené oblasti, aby jednali uváženě, nepodléhali panice a nešířili nepravdivé informace. Žádáme občany, aby pomohli starším a postiženým občanům provést nezbytná opatření. Na toto hlášení upozorněte i své spoluobčany."