Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Oblast SO ORP Nové Město na Moravě spadá do povodí řeky Dyje. Nejvýznamnějšími vodními toky na území ORP jsou Svratka, Bobrůvka, Fryšávka, Nedvědička a Bílý potok. V intravilánu každé obce nalezneme potok či bezejmenný potůček. Soustavu vodních toků doplňují četné vodní plochy - rybníky, poldry, vodní nádrže a mokřady. Téměř celá oblast spadá do Povodí Moravy, drobná část do Povodí Vltavy - tyto toky však nemají větší význam pro povodňovou situaci v SO ORP a zasahují zde jen velmi krátkými úseky.

 

Vodní toky v SO ORP Nové Město na Moravě »

 

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Svratka
Řeka Svratka pramení ve Žďárských vrších u obce Cikháj na úbočí Křivého javora a Žákovy hory v nadmořské výšce cca 772 m n. m. Odtud teče nejprve severovýchodním směrem až po obec Borovnice, dále pak pokračuje jihovýchodním směrem k Brnu. V rámci území ORP probíhá většinou po jeho severovýchodní hranici, v sousedním SO ORP Bystřice nad Pernštejnem byla na toku vybudována soustava vodních nádrží Vír I a Vír II. Až po Veverskou Bítýšku protéká Svratka většinou úzkými hluboko zaříznutými údolími, jejichž dno nepřesahuje šířku několika set metrů. Pod Veverskou Bítýškou byla na toku řeky Svratky vybudována přehradní nádrž Brno. Pod Brnem vtéká do nížinné části Dyjsko-svrateckého úvalu. Ve střední nádrži vodního díla Nové Mlýny, v nadmořské výšce cca 170 m n. m. (hladina v nádrži), se řeka Svratka vlévá do řeky Dyje. Celková délka toku Svratky je 174 km a plocha povodí 7 119 km2. Průměrný spád toku pro SO ORP je 4 ‰.
Říční kilometráž ve SO ORP: 129,820 - 158,100
Délka toku na území SO ORP: 28,280 km
Povodní ohrožené obce: Křižánky, Krásné, Borovnice, Jimramov

Fryšávka
Fryšávka pramení západním směrem od obce Fryšava pod Žákovou horou v nadmořské výšce 760 m n. m. Povodí zaujímá plochu 66,6 km2 a celé se nachází ve SO ORP. Délka toku je 22,8 km, průměrný spád údolí 1,3 %. Kapacita koryta se pohybuje většinou v rozmezí Q1 - Q10. Fryšávka se v Jimramově vlévá zprava do Svratky v nadmořské výšce 490 m n. m.
Říční kilometráž ve SO ORP: 0,000 - 22,800
Délka toku na území SO ORP: 28,800 km
Povodní ohrožené obce: Fryšava pod Žákovou horou, Kadov, Kuklík, Sněžné-Vříšť, Líšná, Nový Jimramov (+ část Jimramovské Paseky), Jimramov

Bobrůvka (Loučka)
Bobrůvka, nazývající se také Loučka, pramení severovýchodním směrem od Vlachovic nedaleko silnice ke Třem studním, v nadmořské výšce 725 m n. m. Délka jejího toku je 60,1 km a plocha povodí 390 km2. Průměrný spád je 1,5 %. Kapacita koryta toku se pohybuje zhruba mezi Q2 - Q10. Bobrůvka ústí zprava do Svratky v Předklášteří u Tišnova v nadmořské výšce 260 m n. m.
Říční kilometráž ve SO ORP: 38,000 - 60,000
Délka toku na území SO ORP: 22,000 km
Povodní ohrožené obce: Nové Město na Moravě, Radešínská Svratka, Bobrová

Nedvědička
Nedvědička pramení severozápadně od obce Zubří v nadmořské výšce 710 m n. m. Délka jejího toku je 28,6 km a plocha povodí 85,4 km2. Ústí zprava do Svratky v Nedvědici v nadmořské výšce 320 m n. m.
Říční kilometráž ve SO ORP: 325,750 - 30,200
Délka toku na území SO ORP: 4,450 km
Povodní ohrožené obceZubří

 

N-leté průtoky na vybraných profilech

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Svratka

Místo profilu Plocha povodí [km2] N-leté průtoky [m3/s] Q365d
[m3/s]
1 5 10 50 100
HP kat. A Borovnice (ř. km 141,20) 127,97 18,5 33 42 72 90 1,46

 

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Fryšávka

Místo profilu Plocha povodí [km2] N-leté průtoky [m3/s] Q365d
[m3/s]
1 5 10 50 100
HP kat. B Jimramov (ř. km 0,60) 65,93 6,7 16 13 47 62 0,709

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bobrůvka

Místo profiluŘíční kmN-leté průtoky [m3/s]
1 5 10 20 50 100
nad Bezděčkou 54,065 5 10 13 17 21 23
pod Řečickým potokem 44,800 8,4 18 23 29 36 40
nad Olešnou 37,750 13 29 34 41 50 55

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro stanovení SPA na území SO ORP Nové Město na Moravě slouží hlásné profily:

 • Hlásný profil kat. A Borovnice (Svratka) - platnost SPA Borovnice - Jimramov
 • Hlásný profil kat. B Jimramov (Fryšávka) - platnost SPA území městyse Jimramov


Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. A směrodatné pro území SO ORP Nové Město na Moravě

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm]
III. SPA [cm]
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Borovnice (Svratka) 170 200 225


Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. B směrodatné pro území SO ORP Nové Město na Moravě

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm]
III. SPA [cm]
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Velké Jimramov (Fryšávka) 90 120 150

 

Hlásné profily kategorie C jsou součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. Na území správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a v nejbližším okolí se v současné době nachází 5 hlásných profilů kategorie C s automatizovaným přenosem dat, které jsou potenciálně využitelné při řízení povodňové ochrany.  Dále bude v rámci projektu "Digitalizace povodňového plánu SO ORP Nové Město na Moravě" vybudovaný hlásný profil kat. C Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka).

Tyto profily slouží pro doplnění povodňové situace:
 • Březiny (Svratka)
 • Herálec (Svratka)
 • Jimramov (Fryšávka)
 • Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)
 • Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok)
 • Kuklík (Fryšávka)
 • Kuklík - lať (Fryšávka)
 • Nové Město na Moravě (Bobrůvka)
 • Svratka (Svratka)
 • Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka)


Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C s automatickým přenosem dat

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Březiny (Svratka) 80 100 120
Jimramov (Fryšávka) 150 200 250
Kuklík (Fryšávka) 70 100 120
Nové Město na Moravě (Bobrůvka) 50 80 100
Svratka (Svratka) 80 120 150
Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka) 90 130 160


Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C bez přenosu dat

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm]
III. SPA [cm]
Evidenční list
Mapa
Herálec (Svratka) 50 80 90
Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok) 110 135 180
Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok) 150 180 220
Kuklík - lať (Fryšávka) 80 110 130
Hlásné profily pro území SO ORP Nové Město na Moravě

Hlásné profily na území SO ORP Nové Město na Moravě. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.