Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Náměšť nad Oslavou se nachází v jihovýchodní části Kraje Vysočina a hraničí s Jihomoravským krajem a se správními obvody obcí s rozšířenou působností Velké Meziříčí, Třebíč, Moravský KrumlovIvančice a Rosice.

Správní obvod ORP Náměšť nad Oslavou obsahuje 1 město: Náměšť nad Oslavou, 1 městys: Mohelno a 25 obcí: Březník, Čikov, Hartvíkovice, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kramolín, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Lhánice, Naloučany, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Pucov, Rapotice, Sedlec, Studenec, Sudice, Třesov, Vícenice u Náměště nad Oslavou a Zahrádka. Celková rozloha SO ORP Náměšť nad Oslavou činí 21 128,0 ha, což činí 3,11 % rozlohy území Kraje Vysočina.

Nejvýznamnějšími vodními toky v zájmovém území je Jihlava, Oslava a Chvojnice. Na vodním toku Jihlava byly vybudovány vodní nádrže Mohelno a Dalešice. V severozápadní části zájmového území se nachází řada chovných a rekreačních rybníků. K nejvýznamnějším patří rybník Dubovec, Netušil, Stejskal a Rathan.

Zájmovému území dominují strmá údolí vodních toků Jihlavy, Oslavy a Chvojnice. Poměrně velkou část zájmového území zaujímá lesní krajina. Zalesněna jsou především říční údolí a jejich bezprostřední okolí. Převažují jehličnaté a smíšené lesy, nejčastěji se vyskytuje smrk, borovice a v jižní části i dub. Největší část tvoří zemědělská krajina s výraznou převahou orné půdy. Sídla zájmového území mají venkovský charakter, který je dán polohou v intenzivně obdělávané zemědělské krajině. Charakteristickým znakem je vysoká hustota málo lidnatých sídel a obcí. Kulturní hodnoty, reprezentované historickými krajinářskými úpravami s kompozičními principy a s vazbami na Náměšťský a Jinošovský zámek s oborami, byly impulsem pro vyhlášení tohoto území krajinnou památkovou zónou. Mimořádný evropský význam má tvrz v Kralicích nad Oslavou, což je místo vzniku Bible kralické.

Území SO ORP Náměšť nad Oslavou disponuje poměrně vyhovující hustotou a rozložení silniční sítě. Její kostrou jsou silnice I. a II. třídy, které dále doplňují silnice III. třídy a místní komunikace. Z hlediska železniční dopravy zde prochází jedna celostátní železniční trať.

Silnice I. třídy:

 • Silnice I. třídy I/23 (Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč - Brno), prochází obcemi Rapotice, Sudice, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Okarec a Studenec

Silnice II. třídy:

 • Silnice II. třídy II/392 (Velké Meziříčí - Kralice - Tulešice), prochází obcemi Mohelno, Kuroslepy, Březník, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Jinošov, Pucov, Jasenice a Čikov
 • Silnice II. třídy II/399 (Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou - Znojmo), prochází obcemi Jinošov, Krokočín, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Okarec a Třesov
 • Silnice II. třídy II/393 (Rapotice - Oslavany - Ivančice), prochází obcemi Rapotice a Sudice

Železniční doprava:

 • Trať č. 240 Brno - Jihlava, probíhá obcemi Rapotín, Sudice, Kralice nad Oslavou, Březník, Náměšť nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Okarec, Častotice a Studenec. Z trati se v území města Náměšť nad Oslavou odpojuje železniční vlečka na letiště v obci Sedlec

 

Území SO ORP Náměšť nad Oslavou je bohaté na přírodní hodnoty. V zájmovém území se nachází čtyři evropsky významné lokality: Údolí Jihlavy (Mohelno, Lhánice, Kramolín a Kladeruby nad Oslavou), Údolí Oslavy a Chvojnice (Kralice nad Oslavou, Březník, Sudice, Kuroslepy, Zňátky, Sedlec a Kladeruby nad Oslavou a Náměšť nad Oslavou), Náměšťská obora (Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou) a Špilberk (Ocmanice). V zájmovém území dále se nachází sedm malých zvláště chráněných území (MZCHÚ):

 • 1) Přírodní památka Špilberk leží v území obce Ocmanice v severozápadní části SO ORP Náměšť nad Oslavou.
 • 2) Přírodní památka Náměšťská obora se nachází na východ od intravilánu města Náměšť nad Oslavou.
 • 3) Přírodní památka Kozének je lokalizována v jižní části zájmového území v území obce Lhánice.
 • 4) Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice se rozkládá podél stejnojmenných vodních toků ve východní části zájmového území a zasahuje do území obcí Kralice nad Oslavou, Březník, Sudice, Kuroslepy, Zňátky, Sedlec a Kladeruby nad Oslavou.
 • 5 a 6) Přírodní rezervace Mohelnička a přírodní rezervace Velká skála leží v jižní části zájmového území v katastru obce Lhánice.
 • 7) Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step se nachází v jižní části zájmového území v katastru městyse Mohelno.

Základní údaje o obcích v SO ORP Náměšť nad Oslavou (k 1. 1. 2020)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%) Podíl vodních ploch (%) Podíl lesů (%)
SO ORP Náměšť nad Oslavou 13 440 21 128,0  53,9 9,6 3,0 33,5
Náměšť nad Oslavou 4 861 1 862,4 41,9 12,5 2,5 43,1
Březník 689 1 353,6 50,7 5,9 0,9 42,5
Čikov 202 967,6 61,5 6,3 0,7 31,5
Hartvíkovice 548 574,4 69,4 14,6 6,8 9,2
Hluboké 197 428,5 64,1 6,9 1,4 27,6
Jasenice 175 592,0 59,9 10,4 0,8 29,0
Jinošov 243 509,8 64,7 10,7 1,1 23,4
Kladeruby nad Oslavou 202 1 275,0 20,3 5,0 0,5 74,1
Kralice nad Oslavou 1 015 1 347,8 64,0 8,0 1,4 26,7
Kramolín 117 495,9 33,8 12,3 16,0 37,9
Krokočín 210 431,8 54,6 7,9 2,7 34,8
Kuroslepy 146 856,5 33,7 3,4 1,5 61,4
Lesní Jakubov 104  319,0  37,1  13,0 0,7  49,2
Lhánice 165 646,1 57,3 5,7 1,5 35,5
Mohelno  1 342 1 753,2 55,5 12,9 5,6  26,1
Naloučany 167  541,2  65,0 8,6 1,8  24,6
Ocmanice 331  705,7 81,5 7,6 0,9  10,0
Okarec 115 432,4  75,4 7,4  8,8  8,4
Popůvky 72 574,1 42,5 8,7  9,6 39,2
Pucov 167 490,9  80,3  10,3 1,4  7,9
Rapotice 546  414,0  67,2 16,5  0,2 16,0
Sedlec 246  943,0  39,7  23,3 0,8  36,2
Studenec 592  1 260,6  63,3 7,6 3,1 26,0
Sudice 355 611,7 47,3 6,1  0,3 46,3
Třesov 92  430,3  60,7 10,7  7,5 21,1
Vícenice u Náměště nad Oslavou 398  595,1 71,2 14,1  3,3 11,3
Zahrádka 143 715,5  52,7 5,9  8,5 32,9

 orp_namest_nad_oslavou_prehledova_mapa

Znázornění území SO ORP Náměšť nad Oslavou

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží SO ORP Náměšť nad Oslavou do provincie Česká Vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, do oblasti Českomoravská vrchovina, do dvou celků: Jevišovské pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny, do dvou podcelků: Znojemské pahorkatiny a Bítešské vrchoviny a do šesti okrsků: Jinošovské pahorkatiny, Velkomeziříčské pahorkatiny, Pyšelského hřbetu, Náměšťské sníženiny, Mohelenské vrchoviny a Hartvíkovické pahorkatiny.

Severní část území je tvořena Jevišovickou pahorkatinou, která je vybudována z krystalinických hornin, v mělkých kotlinách se nachází zbytky překryvů neogenních usazenin. Jižní část území je tvořena horninami Křižanovské vrchoviny: krystalickými břidlicemi a vyvřelými horninami. Na území SO ORP Náměšť nad Oslavou se nachází činný lom stavebního kamene Vícenice. Poddolovaná území se nachází především v severní části zájmového území, jako následek těžby uranových rud. Poddolované území navazuje na zastavěné území obce Jasenice. Nejvyšším bodem je Zelený kopec (491 m n. m.), který se nachází mezi městysem Mohelno a obcí Kramolín. Nejníže položený bod se nachází v místech, kde vodní tok Oslava a Jihlava protínají hranice zájmového území.

Hydrogeologické poměry jsou poměrné stálé na celém území. Celá zájmová oblast patří do krystalinika Českého masívu s vysokou puklinatostí a vyznačuje se velkým množstvím drobných zdrojů podzemní vody. Prakticky na celém území SO ORP Náměšť nad Oslavou neexistují významné zdroje podzemní vody, které jsou běžně situované v údolních nivách vodních toků, kvůli obsahu radonu.

 

Struktura půdního fondu

Půdní fond zájmového území tvoří především půdní typ hnědozem, kambizem a luvizem. Půdní typ hnědozem se vyskytuje především v jižní a východní části s ostrůvkovitým výskytem v západní části zájmového území. Půdní typ kambizem převládá v severní části, ale vyskytuje se v celém území zájmového území. Půdní typ luvizem je častěji zastoupen v jižní části. Podél vodních toků Jihlava a Oslava, na vrcholcích zařízlých údolích, se v některých částech nachází půdní typ ranker. Západní a severovýchodní část je typická výskytem půdního typu pseudoglej.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Dle Corine Land Cover 2012 je území SO ORP Náměšť nad Oslavou tvořeno především ornou půdou a různorodými zemědělskými pozemky, které vytvářejí matrix. Lesní porosty se rozkládají především podél linií tvořených vodními toky (Jihlava a Oslava) a dále také v jihozápadní, jihovýchodní a jižní části zájmového území v územích obcí Kuroslepy, Kladeruby nad Oslavou, Mohelno a Kramolín. Další velké plochy lesních porostů se nachází v okolí města Náměšť nad Oslavou (Náměšťská obora), dále v obci Čikov a v severní části katastru obce Studenec a Okarec. Intravilány obcí, města Náměšť nad Oslavou a městyse Mohelno mají kompaktní charakter a z větší části nejsou vázané na údolí vodních toků. V okolí obce Sedlec se nachází letiště.

Celková rozloha řešeného území činí 21 128,0 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území SO ORP vyskytují. Majoritní zastoupení má využití půdního fondu jako orná půda (47,2 %). Zbytek plochy tvoří zejména lesní půda (33,5 %). Zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy zaujímají 9,6 % rozlohy SO ORP Náměšť nad Oslavou. Trvale travní porosty zabírají 5,0 %, vodní plochy pouze 3,0 %, zahrady 1,6 % a ovocné sady 0,1 % zájmového území.

Využití pozemků na území SO ORP Náměšť nad Oslavou (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 9 974,7 ha 47,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrada 330,4 ha 1,6 %
Ovocný sad 27,0 ha 0,1 %
Trvalý travní porost 1 055,4 ha 5,0 %
Lesní půda 7 074,6 ha 33,5 %
Vodní plochy 637,3 ha 3,0 %
Zastavěná plocha a nádvoří 296,0 ha 1,4 %
Ostatní plochy 1 732,5 ha 8,2 %
Celková výměra k. ú. 21 128,0 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území SO ORP Náměšť nad Oslavou do mírně teplých klimatických oblastí MT5, MT9 a MT11.

Mírně teplá oblast MT11 zabírá majoritní podíl zájmového území až na severovýchodní část, kde do zájmového území proniká mírně teplá oblast MT9. Ve východním cípu na mírně teplou klimatickou oblast MT9 navazuje mírně teplá klimatická oblast MT5. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým až normálně dlouhým, teplým a mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, teplá a velmi suchá s krátkým až normálním trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje okolo 600–650 mm, průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 7–8 °C.

Charakteristika mírně teplých klimatických oblastí MT5, MT9 a MT11

Charakteristika MT5 MT9 MT11
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50