Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Náměšť nad Oslavou se nachází v jihovýchodní části Kraje Vysočina a hraničí s Jihomoravským krajem a se správními obvody obcí s rozšířenou působností Velké Meziříčí, Třebíč, Moravský Krumlov, Ivančice a Rosice.

Správní obvod ORP Náměšť nad Oslavou obsahuje 1 město: Náměšť nad Oslavou, 1 městys: Mohelno a 25 obcí: Březník, Čikov, Hartvíkovice, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kramolín, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Lhánice, Naloučany, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Pucov, Rapotice, Sedlec, Studenec, Sudice, Třesov, Vícenice u Náměště nad Oslavou a Zahrádka. Celková rozloha SO ORP Náměšť nad Oslavou činí 21 128,0 ha, což činí 3,11 % rozlohy území Kraje Vysočina.

Nejvýznamnějšími vodními toky v zájmovém území je Jihlava, Oslava a Chvojnice. Na vodním toku Jihlava byly vybudovány vodní nádrže Mohelno a Dalešice. V severozápadní části zájmového území se nachází řada chovných a rekreačních rybníků. K nejvýznamnějším patří rybník Dubovec, Netušil, Stejskal a Rathan.

Zájmovému území dominují strmá údolí vodních toků Jihlavy, Oslavy a Chvojnice. Poměrně velkou část zájmového území zaujímá lesní krajina. Zalesněna jsou především říční údolí a jejich bezprostřední okolí. Převažují jehličnaté a smíšené lesy, nejčastěji se vyskytuje smrk, borovice a v jižní části i dub. Největší část tvoří zemědělská krajina s výraznou převahou orné půdy. Sídla zájmového území mají venkovský charakter, který je dán polohou v intenzivně obdělávané zemědělské krajině. Charakteristickým znakem je vysoká hustota málo lidnatých sídel a obcí. Kulturní hodnoty, reprezentované historickými krajinářskými úpravami s kompozičními principy a s vazbami na Náměšťský a Jinošovský zámek s oborami, byly impulsem pro vyhlášení tohoto území krajinnou památkovou zónou. Mimořádný evropský význam má tvrz v Kralicích nad Oslavou, což je místo vzniku Bible kralické.

Území SO ORP Náměšť nad Oslavou disponuje poměrně vyhovující hustotou a rozložení silniční sítě. Její kostrou jsou silnice I. a II. třídy, které dále doplňují silnice III. třídy a místní komunikace. Z hlediska železniční dopravy zde prochází jedna celostátní železniční trať.

Silnice I. třídy:

 • Silnice I. třídy I/23 (Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč - Brno), prochází obcemi Rapotice, Sudice, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Okarec a Studenec

Silnice II. třídy:

 • Silnice II. třídy II/392 (Velké Meziříčí - Kralice - Tulešice), prochází obcemi Mohelno, Kuroslepy, Březník, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Jinošov, Pucov, Jasenice a Čikov
 • Silnice II. třídy II/399 (Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou - Znojmo), prochází obcemi Jinošov, Krokočín, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Okarec a Třesov
 • Silnice II. třídy II/393 (Rapotice - Oslavany - Ivančice), prochází obcemi Rapotice a Sudice

Železniční doprava:

 • Trať č. 240 Brno - Jihlava, probíhá obcemi Rapotín, Sudice, Kralice nad Oslavou, Březník, Náměšť nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Okarec, Častotice a Studenec. Z trati se v území města Náměšť nad Oslavou odpojuje železniční vlečka na letiště v obci Sedlec

Základní údaje a charakteristika jednotlivých obcí a měst v SO ORP Náměšť nad Oslavou

Základní údaje o obcích v SO ORP Náměšť nad Oslavou (k 31. 12. 2016)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%) Podíl vodních ploch (%) Podíl lesů (%)
SO ORP Náměšť nad Oslavou 13 327 21 128,0  54,1 7,4 4,9 33,6
Náměšť nad Oslavou 4 871 1 862,7 42,0 12,5 2,4 43,1
Březník 677 1 353,6 51,1 5,5 0,9 42,5
Čikov 201 967,6 61,5 6,3 0,7 31,5
Hartvíkovice 544 574,4 69,5 14,4 6,9 9,2
Hluboké 208 428,3 64,6 6,4 1,4 27,6
Jasenice 197 591,4 59,7 10,7 0,8 28,8
Jinošov 226 509,8 64,8 10,6 1,1 23,5
Kladeruby nad Oslavou 197 1 275,0 20,3 3,9 0,5 75,3
Kralice nad Oslavou 1 007 1 348,2 63,8  8,2 1,3 26,7
Kramolín 119 459,9 33,8 11,7 16,6 37,9
Krokočín 202 431,8 54,6 7,9 2,5 35,0
Kuroslepy 146 856,5 33,7 3,4 1,5 61,4
Lesní Jakubov 96  319,0  37,2  13,0 0,7  49,1
Lhánice 162 646,1 56,8 6,2 1,5 35,5
Mohelno  1 337 1 754,0 55,5  12,8 5,6  26,1
Naloučany 161  541,2  65,1  8,5 1,8  24,6
Ocmanice 329  705,7 81,5  7,6 0,9  10,0
Okarec  115 432,4  75,5  7,4  8,7  8,4
Popůvky  77 574,1 42,5  8,7  9,6 39,2
Pucov  165 490,6  80,3  10,4 1,4  7,9
Rapotice  533  414,1  68,7  15,2  0,1 16,0
Sedlec  226  943,0  39,7  23,3 0,8  36,2
Studenec 574  1 260,6  63,4 7,5 3,1 26,0
Sudice  355 611,8 47,1 6,3  0,3 46,3
Třesov 88  430,5  65,7  5,9  7,3 21,1
Vícenice u Náměště nad Oslavou 379  595,1 71,3 14,0  3,3 11,4
Zahrádka 146 715,7  52,6 5,9  8,5 32,9

 orp_namest_nad_oslavou_prehledova_mapa

Znázornění území SO ORP Náměšť nad Oslavou

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží SO ORP Náměšť nad Oslavou do provincie Česká Vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, do oblasti Českomoravská vrchovina, do dvou celků: Jevišovské pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny, do dvou podcelků: Znojemské pahorkatiny a Bítešské vrchoviny a do šesti okrsků: Jinošovské pahorkatiny, Velkomeziříčské pahorkatiny, Pyšelského hřbetu, Náměšťské sníženiny, Mohelenské vrchoviny a Hartvíkovické pahorkatiny.

Severní část území je tvořena Jevišovickou pahorkatinou, která je vybudována z krystalinických hornin, v mělkých kotlinách se nachází zbytky překryvů neogenních usazenin. Jižní část území je tvořena horninami Křižanovské vrchoviny: krystalickými břidlicemi a vyvřelými horninami. Na území SO ORP Náměšť nad Oslavou se nachází činný lom stavebního kamene Vícenice. Poddolovaná území se nachází především v severní části zájmového území, jako následek těžby uranových rud. Poddolované území navazuje na zastavěné území obce Jasenice. Nejvyšším bodem je Zelený kopec (491 m n. m.), který se nachází mezi městysem Mohelno a obcí Kramolín. Nejníže položený bod se nachází v místech, kde vodní tok Oslava a Jihlava protínají hranice zájmového území.

Hydrogeologické poměry jsou poměrné stálé na celém území. celá zájmová oblast patří do krystalinika Českého masívu s vysokou puklinatostí a vyznačuje se velkým množstvím drobných zdrojů podzemní vody. Prakticky na celém území SO ORP Náměšť nad Oslavou neexistují významné zdroje podzemní vody, které jsou běžně situované v údolních nivách vodních toků, kvůli obsahu radonu.

 

Struktura půdního fondu

Půdní fond zájmového území tvoří především půdní typ hnědozem, kambizem a luvizem. Půdní typ hnědozem se vyskytuje především v jižní a východní části s ostrůvkovitým výskytem v západní části zájmového území. Půdní typ kambizem převládá v severní části, ale vyskytuje se v celém území zájmového území. Půdní typ luvizem je častěji zastoupen v jižní části. Podél vodních toků Jihlava a Oslava, na vrcholcích zařízlých údolích, se v některých částech nachází půdní typ ranker. Západní a severovýchodní část je typická výskytem půdního typu pseudoglej.

Celková rozloha řešeného území činí 21 128,0 ha. Majoritní zastoupení má v SO ORP Náměšť nad Oslavou využití půdního fondu jako zemědělské půda (54,1 %). Zbytek plochy tvoří zejména lesní půda (33,6 %). Zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy zaujímají 7,4 % rozlohy SO ORP Náměšť nad Oslavou. Vodní plochy se rozkládají pouze na 4,9 % zájmového území.

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území SO ORP Náměšť nad Oslavou do mírně teplých klimatických oblastí MT5, MT9 a MT11.

Mírně teplá oblast MT11 zabírá majoritní podíl zájmového území až na severovýchodní část, kde do zájmového území proniká mírně teplá oblast MT9. Ve východním cípu na mírně teplou klimatickou oblast MT9 navazuje mírně teplá klimatická oblast MT5. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým až normálně dlouhým, teplým a mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, teplá a velmi suchá s krátkým až normálním trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje okolo 600–650 mm, průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 7–8 °C.

Charakteristika mírně teplých klimatických oblastí MT5, MT9 a MT11

Charakteristika
MT5
MT9 MT11
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-4) - (-5) (-3) - (-4) (-2) - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 50 - 60

Dle Corine Land Cover 2012 je území SO ORP Náměšť nad Oslavou tvořeno především ornou půdou a různorodými zemědělskými pozemky, které vytvářejí matrix. Lesní porosty se rozkládají především podél linií tvořených vodními toky (Jihlava a Oslava) a dále také v jihozápadní, jihovýchodní a jižní části zájmového území v územích obcí Kuroslepy, Kladeruby nad Oslavou, Mohelno a Kramolín. Další velké plochy lesních porostů se nachází v okolí města Náměšť nad Oslavou (Náměšťská obora), dále v obci Čikov a v severní části katastru obce Studenec a Okarec. Intravilány obcí, města Náměšť nad Oslavou a městyse Mohelno mají kompaktní charakter a z větší části nejsou vázané na údolí vodních toků. V okolí obce Sedlec se nachází letiště.

Území SO ORP Náměšť nad Oslavou je bohaté na přírodní hodnoty. V zájmovém území se nachází čtyři evropsky významné lokality: Údolí Jihlavy (Mohelno, Lhánice, Kramolín a Kladeruby nad Oslavou), Údolí Oslavy a Chvojnice (Kralice nad Oslavou, Březník, Sudice, Kuroslepy, Zňátky, Sedlec a Kladeruby nad Oslavou a Náměšť nad Oslavou), Náměšťská obora (Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou) a Špilberk (Ocmanice). V zájmovém území dále se nachází sedm malých zvláště chráněných území (MZCHÚ):

 • 1) Přírodní památka Špilberk leží v území obce Ocmanice v severozápadní části SO ORP Náměšť nad Oslavou.
 • 2) Přírodní památka Náměšťská obora se nachází na východ od intravilánu města Náměšť nad Oslavou.
 • 3) Přírodní památka Kozének je lokalizována v jižní části zájmového území v území obce Lhánice.
 • 4) Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice se rozkládá podél stejnojmenných vodních toků ve východní části zájmového území a zasahuje do území obcí Kralice nad Oslavou, Březník, Sudice, Kuroslepy, Zňátky, Sedlec a Kladeruby nad Oslavou.
 • 5 a 6) Přírodní rezervace Mohelnička a přírodní rezervace Velká skála leží v jižní části zájmového území v katastru obce Lhánice.
 • 7) Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step se nachází v jižní části zájmového území v katastru městyse Mohelno.