Povodňové komise

Povodňový orgán ORP Náměšť nad Oslavou zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území ORP Náměšť nad Oslavou, které zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Svolání povodňové komise v případě povodňové situace se oznámí správcům vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.). Hlásná služba bude informovat správce vodního toku o vývoji povodňové situace.

Stanoviště povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou je v budově MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou »

Dokumentace povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou je uložena:

 • v kanceláři předsedy povodňové komise
 • na vodoprávním úřadu MěÚ Náměšť nad Oslavou

Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise:

 • povodňový plán
 • povodňová kniha
 • pracovní sešity členů komise (min. 20 ks) - evidované
 • identifikační karty členů komise (s funkcemi – pro členy PK, pro operativně sestavený pracovní štáb PK, rezervní karty)
 • orientační systém Povodňové komise (označení povodňové komise, vozidel povodňové komise)
 • PC s tiskárnou, SW MS OFFICE, se záložním zdrojem, s funkčním připojením na Internet
 • USB flash disk pro členy povodňové komise s povodňovým plánem a dalšími důležitými relevantními dokumenty
 • Scanner
 • Diktafon
 • barevný televizní přijímač a videorekordér (případně DVD rekordér)
 • rádio přijímač
 • nouzové osvětlení pracoviště
 • ruční akumulátorové osvětlovací prostředky pro členy povodňové komise další pověřené osoby
 • záložní zdroj elektrické energie
 • mobilní telefony a příslušné typy nabíječek
 • telefony, fax
 • megafony (2x)
 • kreslící a psací prostředky
 • mapa ORP Náměšť nad Oslavou
 • videokamera a digitální fotoaparát, blesk, nabité baterie nebo akumulátor, paměťová karta
 • dalekohled
 • měřící pásmo 50 m
 • zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy
 • záložní oděv a obuv, holínky, reflexní vesty, rukavice
 • barevné spreje (reflexní - viditelné ve tmě) - vyznačení povodňových značek
 • vodotěsné bedny a obaly na uložení důležitých dokumentů a jiných předmětů

Časový plán svolání Povodňové komise

Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňové komise osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku planého poplachu. Prověření musí být provedeno do 10 minut.

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen povodňové komise neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu povodňové komise a informuje další členy povodňové komise o situaci a konzultuje s nimi další postup. Nejpozději do 1 hodiny musí být vybraní členové povodňové komise na pracovišti povodňové komise.

Když nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti povodňové komise nebo na spojení. Na spojení musí být předseda povodňové komise, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen povodňové komise.

Povinnosti všech členů povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou:

Každý člen povodňové komise je povinen zejména:

 • seznámit se s obsahem povodňového plánu
 • sledovat aktualizace povodňového plánu
 • hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňové komise
 • neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou dozorčím PK odpovědět na tuto zprávu
 • v případě obdržení zprávy, že byl dosažen I. SPA si zajistit dobití svého mobilního telefonu
 • oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové komise předsedovi povodňové komise
 • členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, pak mají stále zapnutý mobilní telefon, aby byli dosažitelní pro doručování SMS zpráv. Toto neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně oznámili omezení dosažitelnosti

Štáb povodňové komise obce s rozšířenou působností (ŠPKORP):

 • Pracuje jako centrum operativního zprostředkování informací mezi orgány povodňové ochrany místní úrovně a úrovní vyšší, správců vodních toků a vodních děl, apod.
 • Přebírá zprávy hlásné i předpovědní služby a předává je dalším místům podle schémat hlásné služby. Sem směřují místní povodňové komise svá hlášení a požadavky.
 • Zahajuje svou činnost na pokyn předsedy povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou, nebo i samostatně na základě vyhlášení I. nebo II. stupně povodňové aktivity nadřízeným orgánem, nebo upozornění předpovědní služby ČHMÚ - Brno, správců vodních toků či vodních děl, sousedních obcí s rozšířenou působností, hlásné služby obecních i městských úřadů apod., že ve výše položených částech povodí došlo ke vzniku podmínek pro vyhlášení I. nebo II. SPA v rozsahu přesahujícím obvod jednoho OÚ nebo MěÚ, nebo že lze takovou situaci očekávat. V tomto případě vedoucí ŠPKORP neprodleně informuje předsedu povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou, který rozhodne, zda je třeba ji aktivovat.
 • Při zahájení činnosti povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou ji informuje vedoucí ŠPKORP o dosavadních událostech a o provedených krocích. ŠPKORP se pak dále řídí pokyny povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou.
 • Po přijetí zprávy o povodňové situaci (nebo možnosti jejího vzniku) naváží určení členové ŠPKORP spojení s obcemi, kterým je třeba předat informaci o situaci a upozornění na předpokládaný další vývoj. Ohrožené občany, objekty, firmy apod. na svém území pak vyrozumívají úřady podle okruhu své působnosti.
Složení a kontakty na aktuální členy štábu povodňové komise obce s rozšířenou působností (ŠPKORP) jsou uvedeny v příloze 1. b důležité kontakty.
Předseda povodňové komise zabezpečuje proškolení všech účastníků ochrany před povodněmi v rámci správního obvodu ORP Náměšť nad Oslavou. O provedených školeních se provádí zápis (lze i v povodňové knize).
Některé údaje o členech povodňových komisí jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.